לעזרה ניתן לפנות לכתובת: [email protected]

 

לכבוד 

מחלקת החינוך

מועצה מקומית אזור

 

אנו הח"מ, מבקשים בזה להעביר את בננו / בתנו:

של התלמיד/ה

של התלמיד/ה

של התלמיד/ה

שם המוסד אליו מבוקשת העברת התלמיד/ה ומענו

 

 

על החתום:

פרטי + משפחה

פרטי + משפחה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

של ההורים

 

רחוב, מס', יישוב

Browser not supported

Browser not supported