דרישות לרישוי לפי סוג העסק

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לקבלת רישיון לעסק/ היתר זמני:

תוכניות העסק ב-5 העתקים, לפי תקנות רישוי עסקים (הוראת כלליות) – פרק ה' סעיפים 12-15. התוכניות ייחתמו ע"י "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (לעיל) אשר הנו: מהנדס/הנדסאי אזרחי/אדריכל או הנדסאי אדריכלות מורשה חתימה.

 

בתכנית יש לכלול:

תרשים סביבה

של החלקה בה העסק נמצא (בקנה מידה של 1:2500). בתרשים הסביבה יצוינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק, אש יודגש בקו עבה, הציון במספרים כמופיע בפנקסי המקרקעין התשנ"ט 1969.

מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק, עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.

הדרכים והחלקות הגובלים עם החלקה שבו מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מיבית

בה מתואר המגרש בו נמצא העסק על כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250)

א. הקעקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התחומים איתו – גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

ב. מקומצו של העסק בתוך המגרש ובניין בו הוא מצוי.

ג. קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.

ד. מתקנים לסילוק אשפה.

ה. מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

ו. מערכת כיבוי אש.

ז. חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן או שירותים.ח. מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום חניה תפעולית כהגדרתו בחוק תכנון הבניה (התקנת מקומות חניה) התמש"ג 1983 לצרכי שימוש בעסק.

תכנית עסק

בה יתואר העסק על כל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון ריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים במידה (בקנה מידה של 1:100).

חתכים

שני חתכים לפחות של העסק על כל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:100). החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

יפורטו:

 1. השטח בו ינוהל העסק וגבולותיו, בכלל זה גדרות המצויות בתחום העסק.
 2. מיקומו של העסק בתוך המגרש והבניין בו הוא מצוי.
 3. החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלקה.
 4. מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כמו אסלות וכיורים.
 5. מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
 6. פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה.
 7. מערגת הביוב לרבות מערכות טיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן (כמו התקנת מז"ח).
 8. מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכות מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירות החיצונים של העסק או גג המבנה. רשות הרישוי ונותני האישור, רשאים לדרוש נתונים טכניים על כל המערכות כאמור.
 9. ארובות.
 10. מערכות ציוד וכיבוי אש.
 11. מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים – אם יש.
 12. המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיוצא באלה ובכול חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים, כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר בניה ואגרות) התש"ל – 1970.
 13. חתכים – כמצויים בסעיף 4 לעיל, יודגשו:
  • תוך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.
  • חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה שלעיל, המארה את גובהם של חדרי העסק ואוורורם.
 14. בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים מרובעים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבם הם מצוינים וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.
 15. לבתי אוכל בפרט ולהגשת תוכניות עסק לבחינת משרד הבריאות בכלל, סידור הפנים של העסק יהיה 1:50.
 16. עסקים שאינם ממוקמים במבנה חוקי (עם היתר בניה) יידרשו להגיש במקביל בקשה להיתר בניה או תוכניות עסק על רק מפת מודד, לפי הנחיות ממהנדסת המועצה, אליה יופנו ע"י כבר בפגישה הראשונה.
 17. הפירוט המלא להגשת התוכניות מופיע כאמור לעיל בתקנות רישוי עסקים.
 18. עם הגשת התוכניות ע"י בעל העסק במחלקת רישוי עסקים, יונפק טופס בקשה ממוחשב לחתימת בעל העסק + חותמת החברה (אם חברה בע"מ או תאגיד) ותשלום האגרה לקבלת רישיון לעסק בקופת המועצה. נכון להיום 325 ש"ח לפריט, לפי כמות הפריטים המתבקשים לעסק, כמופיע בתוכנית לבקשה.