הבסיס החוקי – רישוי עסקים:

בשנת 1990 חוקקה הכנסת את    "חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח)"

במסגרת החוק נקבע כי קייטנה הינה "עסק הטעון רישוי" עסקים וכי לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור ממי שהוסמך על ידי שר החינוך.

 

ישנן קייטנות הפטורות מחובת רישוי עסק ולא מכונות "קייטנות המשך" הפועלות מכח "צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)"

גם קייטנות אלו נדרשות לעמוד בתנאים ובדרישות של משרד החינוך וגורמי ממשל נוספים, אך אינן נדרשות ברישיון עסק ופעילותם מתקיימת כהמשך לפעילות החינוכית של אותו ארגון במשך השנה.

 

רשימת קייטנות ההמשך המפורטות בצו רישוי עסקים כ- "פטורו מחובת רישוי לקייטנות"

 1. בית הספר הפועל ברישיון ע"פ חוק פיקוח על בתי הספר
 2. גן ילדים הפועל ברישיון ע"פ חוק פיקוח על בתי ספר
 3. רשות מקומית, תאגיד עירוני, מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנסי"ם מרכזים קהילתיים בע"מ הפועל באתר הקבוע שלו .
 4. אקי"ם, בני עקיבא, הצופים.

לרשות מקומית אין סמכות לפטור גוף שאינו מופיע בצו.

לידיעתכם, גם על הקייטנות הנ"ל, קיים הפיקוח של משרד החינוך , המופקד על התכנית הפדגוגית, הביטחון והבטיחות.

בנוסף, הן חייבות בפיקוח של גורמים אחרים לפי העניין. כגון: משרד הבריאות, במידה ובקייטנות אלו מוגש מזון המצריך פיקוח תברואתי.

הגדרות קייטנה:

 • מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית של נופש וחברה.
 • מעל 11 ילדים ,בגילאים 3-17
 • הפעילות במבנה קבוע או זמני לתקופה זמנית או בשטח פתוח.
 • תקופה קצובה ורצופה של הפעלה מעל יומיים, בתקופה של חופשת לימודים מביה"ס ומגן הילדים (סוכות, חנוכה, פסח והחופש הגדול)

קייטנות הטעונות רישיון עסק

קייטנה היא עסק טעון רישוי ב- "צו רישוי עסקים" (עסקים טעוני רישוי פריט 7-8)

הרשות המקומית – רשות הרישוי – היא זו המנפיקה רישיון עסק.

נותני אישור וגורמי רישוי לקייטנות הם:

 • משרד החינוך –המופקד על התכנית הפדגוגית , ביטחון ובטיחות
 • משרד הבריאות- המופקד על תנאי תברואה נאותים
 • נציבות כבאות והצלה –המופקד על בטיחות אש
 • מהנדס ועדה מקומית-המופקד על עמידה בחוקי תכנון ובנייה .

להלן נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון לעסק קייטנה :

יש לתאם הגעה עם מנהלת רישוי עסקים ורשות הרישוי במועצה – גב' רונית שתיאת:

03-6534556, דוא"ל :[email protected]  וזאת 90 יום לפני פתיחת הקייטנה ברגע שכלל המסמכים האמורים מצויים בידכם:

הגשת בקשה לרשיון ותשלום האגרה בקופת המועצה בצירוף תכנית העסק ב-5העתקים,כשהן ערוכות וחתומותעל ידי בעל המקצוע,מהנדס או אדריכל מוסמכים וכוללות מפה מצבית,תרשים סביבה ותכנית עסק.
לצרף תכנית הפעילותהחינוכית לפי טופס "הבקשה לרשיון עסק"

לצרף טופס תאום הוראות ביטחון בקייטנה ,ממולא  כראוי וחתוםן בידי המבקש ב-3 העתקים.

לצרף טופסמערך ביקורת בטיחותלקייטנה ממול אכראוי בידי המבקש ב-העתקים.
על מנהל הקייטנה להיערך מראש ולהמציא לרות הרישוי רשיונות לעסק בתוקף,  למקומות בהן יבקרו ילדיי הקייטנה (לונה פארק, שחיה וכד')

הבקשה תועבר לגורמי הרישוי המפורטים לעיל ועליהם להשיב לרשות הרישוי תוך 30 יום מיום העברת הבקשה למתן חוות דעתם.

בתוך התהליך –עם המצאת כל האישורים, יונפק רישיון לעסק לפי פריט 7.8.

הודעהב בדבר קייטנות הקייץ תמונה