הודעה על שינוי תנאי סף ודחיית מועדים

מועצה מקומית אזור

מכרז פומבי מס' 5/2022 לשיפוץ מרכז הפעלה

הודעה על שינוי תנאי סף ודחיית מועדים

המועצה המקומית אזור, מודיעה בזאת על שינוי תנאי הסף שבסעיף 3.2 לתנאי המכרז (מסמך ב') למכרז, כדלקמן: "מציע הרשום בפנקס הקבלנים, כקבלן בענף שיפוצים / בנייה, בסיווג ג-1."

סיור קבלנים נוסף (השתתפות חובה) ביום ב', 11/4/22, בשעה 09:00. (מציעים אשר השתתפו בסיור הקודם פטורים מהגעה).

מועד אחרון לשאלות הבהרה עד ליום ה', 14/4/22, בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום ג' 26/4/22, בשעה 12:00.

מעבר לאמור לעיל, אין שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

מועצה מקומית אזור