הנגשה פרטנית

הקדמה:

ביולי 2018 אושרו בכנסת התקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח-2018 .
התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע התאמות נגישות לתלמיד ולהורה, והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.
לצפייה בקובץ התקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) לחצו כאן

אוכלוסיית היעד:

תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד, עפ"י הפירוט הבא, בלבד:

גן ילדים כהגדרתו בסעיף 19לד.(א) לחוק, דהיינו: גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים מוכר שאינו רשמי בבעלות רשות חינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק החינוך המיוחד.
מוסד חינוך – בית ספר רשמי או בית ספר מוכר שאינו רשמי הפועל ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969 ומתוקצב ע"י משרד החינוך; מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח- 2008 הפועל ברישיון לפי חוק פיקוח וכן מוסדות שלומדים בהם תלמידים שקיבלו פטור בהתאם לאמור בסעיף 5(א), לחוק חינוך חובה, התש"ט- 1949.
הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

אופן הגשת הבקשה

האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף:

* חוברת הסבר

* נספח מס' 1 – טופס בקשה להנגשה פרטנית

* טופס הגשת ערר

ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.
זכות לביצוע רישום מוקדם
במקרה של כניסת תלמיד או הורה הנדרש להנגשה למוסד לימודים חדש, ניתן לבצע רישום במנהל החינוך כ-15 חודשים טרם הכניסה למוסד על מנת לאפשר לרשות להיערך להנגשה.