לעזרה ניתן לפנות לכתובת: [email protected]

לכבוד

מחלקת החינוך

מועצה מקומית אזור

 

נא לצרף ספח פתוח של תעודת הזהות

שמות ההורים:

רחוב + מס' בית + שם עיר

רחוב + מס' בית + שם עיר

 

על החתום:

שם פרטי + משפחה

Browser not supported