לעזרה ניתן לפנות לכתובת: [email protected]
 

אנו הורי הילד מאשרים ונותנים הסכמתנו להעברת כלל המידע ממסגרות החינוך והרווחה בעיר בה למד בני/בתי או מכל גורם מטפל ומסייע, אל מחלקת החינוך/רווחה/שפ"ח במועצה מקומית אזור.

בנוסף, ידוע לי שהמידע יועבר למסגרת בה ישובץ ילדי לטובת מתן מענים ההולמים את צרכיו.

 

פרטי הילד:

פרטי + משפחה

פרטי האב:

פרטי + משפחה

Browser not supported

פרטי האם:

פרטי + משפחה

Browser not supported