טפסים להגשת בקשה לקבלת תמיכות

חוברת הדרכה להגשת בקשה לועדת התמיכות


חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 לעניין מתן תמיכות לתאגידים ברשויות מקומיות


טופס 303 הסכמת בלתי חוזרת למסירת פרטי בנק


טופס לבקשת תמיכה מהמועצה המקומית אזור


פרוטוקול מועדה מקצועית אישורי תמיכות לשנת 2022


פרוטוקול מועדה מקצועית אישורי תמיכות לשנת 2021


פרטי בקשה לתמיכה:

 1. הגשת בקשה בכתב על גבי טופס.
 2. בקשה חתומה ע"י מורשי חתימה ורו"ח.
 3. הבקשה לשנת כספים אחת.
 4. טופס הבקשה יכלול:
  1. שם המוסד.
  2. צורת התאגדות (עמותה או חברה) ומס' רישום של המוסד.
  3. כתובת.
  4. שמות וכתובות חברי ההנהלה.
  5. שם וכתובת הגזבר או מי שאחראי לענייני הכספים.
  6. שמות וכתובת מורשי החתימה.
  7. פרטי חשבון הבנק.
  8. אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין.
  9. פרוט הפעילות, מס' המשתתפים והסכום המבוקש.
  10. אישור רו"ח, על עמידה בתקרת הוצאות הנהלה כוללת (סעיף 10.4(י) לנוהל).
 5. לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  1. תעודה על רישום התאגיד או אישרו מעורך דין.
  2. מסמכי יסוד (תקנון).
  3. דו"ח כספי לשנה קודמת ומאזן בוחן.
  4. תקציב מאושר.
  5. אישור מע"מ.
  6. אישור שנתי מס הכנסה.
  7. פרוט היקף הפעילות (תקציב).
  8. הסכמת המוסד למסירת פרטים מחשבון הבנק.
  9. אישור רואה חשבון (סעיף 10.6 לנוהל).