לעזרה ניתן לפנות לכתובת: [email protected]

 

הנני מצהיר/ה כי:

אני החתום מטה:

מצהיר ומתחייב בתמיכה לבקשתי לרישום / ביטול רישום / העברה של:

 

 

 

במידה וההורים חיים בנפרד

כולל ספח פתוח

 

 

יש לסמן את האפשרות המתאימה:

  

 

 

הנני מצהיר/ה כי:

כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה הינו אמת וידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת רשאית המועצה לבטל / לשנות את הרישום (חובה) שדה חובה
  
אני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי - רשאית מועצה מקומית אזור לבטל / לשנות את הרישום או ההעברה (חובה) שדה חובה
 

 
 

 
Browser not supported