משה ישי
מנהל הארנונה
יאנה מיכלסון
מנהלת גביה
מספר טלפון המחלקה
03-6534585
שעות קבלת קהל:

א'- ה': 13:00 – 08:30

ג': 18:30 – 16:00

ניתן להגיע באמצעות זימון תור בלבד!

המחלקה מטפלת בשומות הארנונה למגורים, עסקים וקרקעות נוספות, עפ"י השימושים בנכס ולפי גודלם וסיווגם בספרי המועצה ועפ"י התעריפים המאושרים בצווי ארנונה לכל השנה.

כמו כן, המחלקה נותנת שירותי גביה בארנונה ושילוט, עפ"י החיובים השוטפים הנשלחים בתשלומים מידי תקופה.

מחלקת הארנונה והגביה שאלות ותשובות

ארנונה

ארנונה היא מס המוטל ע"י המועצה על-פי חוק, על "המחזיק" בנכס.

מיהו מחזיק?

אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר. בנכס ריק – בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.
המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.
המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר. תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

כספי הארנונה משמשים את המועצה, בין השאר, למימון פעולות בתחומי חינוך, תרבות, בריאות ורווחה. כמו כן , למימון שירותים אחרים הניתנים לתושבים כגון : תברואה, גינון, ניקיון, תחזוקת כבישים ומדרכות, תאורת רחובות ועוד. לידיעתכם, הארנונה היא מס ללא זיקה לשירותים שניתנים ברשות.

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מחודש ינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר.
שטח הנכס – נעשה על פי יחידת שטח ברוטו במ"ר לשנה לפי סיווג הנכס (פירוט ההגדרות מופיע בצו הארנונה אשר מתפרסם מידי שנה).
התעריף – נקבע בהתאם לסוג הנכס והשימוש בו.
שימוש – נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים. ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו` – הכל כמפורט בצו הארנונה לאותה השנה. יחידה שנעשה בה שימוש שלא למגורים ולא נקבע לה סיווג ספציפי בצו הארנונה, תחוייב בתעריף השיורי של "בניינים שאינם משמשים למגורים".

התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בצו הארנונה לאותה שנה.

אגרת שילוט

אגרה זו מבוססת על חוק העזר לאזור (מודעות ושלטים), התשנ"ו-1996, שפורסם ברשומות ביום 2/5/1996 (להלן: "חוק העזר").

מטרותיו של החוק

לשמור על חזות נאה של הרחוב והיישוב.
לקבוע קריטריונים אחידים להצבת שילוט ברחבי היישוב.
ליצור שילוב עיצובי בין השלטים הקיימים והחדשים, לבין העסקים הנמצאים בסמוך.
לשמור על טובת הציבור, הסדר הציבורי ואיכות הסביבה.

לתשומת לב בעלי העסקים:

 • סעיף 2 לחוק העזר קובע: "לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם הודעה או להציג שלט בתחום המועצה אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון".
 • תשלום האגרה אינה מהווה אסמכתא חוקית להצבת השלט, אלא אם ניתן רישיון להצבת השילוט.
 • בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתוך 30 ימים מקרות אחד מהאירועים האלה:
 1. תום שימוש בשלט, פקיעת הרישיון או ביטולו.
 2. סגירת העסק המתפרסם בשילוט, משחדל בעל העסק למכור את המוצר, לספק את השירות נושא השילוט או משחלף האירוע שפרסם השילוט.
 • תוקפו של רישיון להצבת שלט הוא עד 31 בדצמבר בשנה בה ניתן.

השגות וערעורים:

בעל עסק רשאי להגיש השגה על אגרת שילוט תוך 30 יום מיום קבלת שובר האגרה, על ידי בקשה בכתב בדואר או באמצעות טופס מקוון.
למעבר לטופס לחצו כאן >

תשלום אגרת שילוט:

את אגרת השילוט ניתן לשלם בדרכים הבאות:
בדרך מקוונת לחצו כאן >
במענה קולי בטלפון שמספרו 03-6534585 (בשעות פעילות המחלקה בלבד).
בסניפי בנק הדואר.

שובר ארנונה בדואר אלקטרוני

תושבים הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות אל הדואר האלקטרוני.
קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה והשירות ניתן ללא עלות.

להצטרפות לשירות ארנונה בדואר אלקטרוני לחצו כאן >

תשלום ארנונה

קיימות שתי אפשרויות לתשלום הארנונה:

 • תשלום אחד מראש: תשלום מראש בעבור כל השנה, לא יאוחר מ 31 בינואר של אותה השנה. מי שיבחר באפשרות זו יימנע מתשלום הפרשי הצמדה, אך יצטרך לשאת בהפרשי החיוב, במידה שאלה יאושרו במהלך השנה. תשלום מלוא הארנונה מראש יזכה ב- 2% הנחה.
 • תשלום תקופתי: שישה תשלומים דו חודשיים או שניים עשר תשלומים חודשיים, צמודי מדד. יש לשלם כל תשלום עד היום האחרון של אותו חודש שהומצא התשלום.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

 • באתר האינטרנט של המועצה, 24 שעות ביממה.

למעבר לאתר לחצו כאן

 • במענה טלפוני ממוחשב, 24 שעות ביממה שמספרו 03-9275923, או במענה על ידי נציג שירות בהתאם לזמני פעילות של המחלקה בטלפון שמספרו 03-6534585.

תשלום באמצעות הוראת קבע:

 • בבנק – בשישה תשלומים דו חודשיים או שניים עשר תשלומים חודשיים. יש למלא את פרטי הלקוח ואת פרטי חשבון הבנק ולהחתים את הבנק על טופס הצטרפות לתשלום ארנונה כללית בהוראת קבע בבנק. יש לשלוח את הטופס חתום למחלקת הארנונה והגביה או למסור ידנית את הטופס לנציג שירות במחלקה.
 • בכרטיס אשראי – אפשר להצטרף לתשלום ארנונה כללית בהוראת קבע באמצעות  או באמצעות המוקד הטלפוני.

לטופס הצטרפות לתשלום ארנונה כללית לחצו כאן >

למילוי טופס מקוון לחצו כאן >

תשלום במזומן / המחאה

בכל סניפי בנק הדואר.
במחלקת הגביה שבמועצה בכפוף לשעות הפעילות.
העברה בנקאית לבנק לאומי, סניף 827, ח-ן 11310004
(את האסכמתא יש לשלוח למייל: [email protected]).

תשלומי פיגורים

אי תשלום במועד גורר תוספת חיוב ב"תשלומי פיגורים" לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.
"תשלומי פיגורים" – "ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה.

פעולות אכיפה – ההליכים כוללים בין היתר:

 • עיקול חשבונות בנק ומוסדות פיננסיים נוספים.
 • עיקול ותפיסת מטלטלין.
 • עיקול ותפיסת רכב.
 • שיעבוד ומכירת נכסי מקרקעין.
 • נקיטת הליכים מנהליים ו/או משפטיים על ידי המועצה גוררת בהוצאות נוספות. על כן מומלץ להסדיר את החוב במועצה ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות.

שינויים

שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו בתשלום הארנונה למועצה. לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב למועצה.
על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה למועצה. ה"מחזיק" בדירת מגורים זכאי גם למגוון שירותים וזכויות כגון: הנחות מארנונה הניתנות על פי קריטריונים וכד`.

מתי עלי להודיע למועצה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?

בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס – יש לדווח למועצה בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס. לתשומת לבך:

יוצא מנכס: כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה ה"מחזיק" הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה.

בעל נכס: עפ"י החוק, חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק" בנכס.

לפני תשלום תלוש הארנונה אנא בדוק: שתלוש הארנונה רשום על שמך.

אם שילמת תלוש ארנונה הרשום על שם מחזיק אחר, במקרה שתיווצר יתרת זכות, היתרה תישאר בחשבונו ועל שמו של המחזיק האחר.

אילו מסמכים דרושים לביצוע חילופי מחזיקים?

אנא בדוק לפי המקרה, מהם המסמכים שעליך להגיש

החלפת בעלים (קנייה / מכירת נכס):

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק", יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים.
 • צילום הסכם מכר שלם, חתום בידי שני הצדדים.
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס.
 • במקרה של רכישת נכס חדש (עד שנתיים מיום החיוב בארנונה, כולל תמ"א 38) – צילום פרוטוקול מסירת דירה.

לטופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק" לחצו כאן >

יציאת שוכר מנכס:

לטופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק" לחצו כאן >

כניסת שוכר לנכס:

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק", יש לציין בטופס מספר טלפון נייד.
 • צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים.
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון ישראלי) של "המחזיק" החדש. במקרה של שוכר שאינו ישראלי, צילום תעודה מזהה (דרכון / ויזה / אישור שהייה).

רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק", יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים.
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון ישראלי) של בן המשפחה הנכנס ושל בעל הנכס.
 • בעל הנכס שאינו מתגורר באזור, יציג אישור מהרשות שבה מתגורר על תשלום ארנונה.

יורש שנכנס לנכס

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק", יש לציין בטופס מספר טלפון נייד.
 • צו ירושה או צוואה בצירוף צו קיום צוואה.
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון ישראלי) של "המחזיק" החדש.

בעל תפקיד (כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד וכיוצ"ב)

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם "מחזיק", יש לציין בטופס מספר טלפון נייד.
 • צו של בית משפט או החלטת ראש הוצאה לפועל על המינוי.
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון ישראלי) של "המחזיק" החדש.

מסמכים נוספים שידרשו במקרה הצורך

 • כאשר נחתם הסכם ע"י מיופה כוח או שהמבקש הוא מיופה כוח – ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.
 • כאשר מבקש השינוי הוא תאגיד (חברה / עמותה / שותפות) – אישור עו"ד / רו"ח על מורשי החתימה בשם התאגיד וצילום תעודת התאגדות מתאימה.

תעודה המאשרת את תקופת החזקת הנכס

הנפקת התעודה כרוכה בתשלום אגרה בסך של 132.40 ₪ (נכון לינואר 2023), בהתאם לקבוע בחוק העזר לאזור (אגרת תעודת אישור), תשכ"ד-1964. ובצמוד למדד המחירים לצרכן.
הנפקת התעודה מותנית בהגעה פיזית למחלקה בהתאם לשעות פעילות המחלקה. ללא צורך בתיאום מראש.
נדרש להגיע עם תעודה מזהה (תעודת זהות / רישיון נהיגה / דרכון ישראלי).
התעודה תימסר למבקש במעמד הגעתו למועצה ולאחר תשלום האגרה.

השגה וערר

על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 (להלן: "החוק"), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.

השגה ניתן להגיש במקרים הבאים:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס ("מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות).
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים תשנ"ג-1992, שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

פנייה למנהל הארנונה שאינה במסגרת התנאים והמועדים הקבועים בחוק, לא תיחשב כהשגה. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו. במסגרת הטיפול בהשגה, ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

 • במקרה של מיופה כוח – נדרש ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.
 • במקרה של תאגיד – נדרש אישור מורשה חתימה מטעם התאגיד.

אופן הגשת ההשגה

 • פנייה מקוונת – באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט ללא תור וללא המתנה
 • בדואר האלקטרוני – לכתובת: [email protected]
 • בפקס או בדואר – פנייה בכתב בדואר לכתובת, רח` יצחק שדה 18, אזור או בפקס למס`: 03-5590933
 • ידני – בהתאם לשעות קבלת קהל במחלקה.

לפניה מקוונת לחצו כאן >

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 ימים מיום קבלתה. תשובה להשגה תישלח אליכם בכתב בדואר.
ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה עד 30 ימים נוספים.

הגשת ערעור

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

הנחה בארנונה

הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין ועל החלטות של מליאת המועצה המקומית אזור.
הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

הנחות ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

 • הנחות אישיות: ניתנות לתושבי אזור ולבעלי עסקים ביישוב בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוקים השונים.
 • הנחות לנכס: ניתנות לתושבי אזור ולבעלי העסקים ביישוב בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחת "נכס חדש", הנחת "נכס ריק" ופטור ל"נכס שאינו ראוי לשימוש".
 • פטורים נוספים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מיסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)-1938. הנחות או פטור ניתנים לאחר בחינת עמידה בקריטריונים הנדרשים בחוק והמצאתם של כל המסמכים הנדרשים לביצוע התהליך.

שים לב! על מנת לקבל הנחות (אישיות / נכסיות) או פטור בתשלום הארנונה עליך להיות רשום כמחזיק בנכס (מעבר לדף כיצד ניתן להחליף משלמים / מחזיקים בנכס?) בקשות להנחה יש להגיש עד 31.5 בכל שנה.

למעבר לתהליך מקוון לבקשת הנחה ע"פ מבחן הכנסה לחצו כאן >

למעבר לבקשת הנחה ע"פ חוק לחצו כאן

למדריך לתשלום הארנונה לשנת 2024 לחצו כאן >

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

 • מבקשה הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי המועצה.
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום המועצה המקומית אזור, אם המבקש
 • רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עם תום שנת הכספים תבוטל ההנחה.

המידע באתר מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

למעבר לנוהל בדבר מתן הנחות מארנונה באופן רטרואקטיבי>

צות מיסים לשנת 2024

צו מיסים לשנת 2023

לכל צווי המיסים של המועצה לאורך השנים – לחץ כאן