מכרזים לקבלת שירותים

סוג מכרז # מכרז תאריך סיום
מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 5/2022 - הזמנה להציע הצעות לשיפוץ מרכז הפעלה 2022-04-26 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מכרז פומבי 01/2022 - לביצוע עבודות: פרק א' - פינוי פסולת מעורבת ו/או פרק ב' - פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות) במועצה 2022-02-22 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מכרז פומבי 3/2022 למערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע 2022-03-07 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מכרז פומבי 4/2022 למערכת לניהול ועדה, אתר אינטרנט ופרויקט יעודי קרקע 2022-03-07 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 7-21 - למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או שירותים לטיפול בפסולת נייר בתחומה המוניציפלי של המועצה המקומית אזור 2021-12-02 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 6/2021 להפעלת מערך חניה עירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחום המועצה המקומית אזור 2021-12-02 12:00 לפרטים נוספים
מכרז מכרז ליסינג - בחירה במשכל 2020-11-19 19:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי מחשוב, תקשורת וטלפוניה במועצה 2020-09-15 23:59 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מס' 06/2019 - למתן שרותי מדידה ושומה, סקר עבירות בנייה, גביה ואכיפה, והפעלת מוקד לבירורים ותשלומים 2019-10-24 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מס' 09/2019 ביטוח רכוש וחבויות 2019-10-31 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פניה לקבלת הצעות לקבלת יעוץ משפטי חיצוני קבוע 2019-05-28 03:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי פאושלי מס' 5/2019 2019-05-26 09:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מס' 04/2019 2019-04-28 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי 03-19 2019-03-26 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פומבי 01-19 2019-06-26 00:12 לפרטים נוספים
מכרז מכרז מס' 2-19 2019-03-26 00:12 לפרטים נוספים
מכרז מכרז רחוב זבוטינסקי 2018-08-30 21:12 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מספר 18/ 5 לביצוע עבודות שיפוץ אולם הספורט ביה"ס השבעה, אזור 2018-07-26 00:12 לפרטים נוספים
מכרז מכרז שיפוץ מקווה נשים באזור 2017-12-20 00:12 לפרטים נוספים
מכרז פא 19/2016 שרותי איסוף אשפה 2017-12-01 00:12 לפרטים נוספים
מכרז מכרז לדים ספק יחיד 08.01.2017 2016-11-01 00:12 לפרטים נוספים
מכרז מס' 08/16 מסמכים להגשת הצעה והוראות למשתתפים 2016-08-18 00:12 לפרטים נוספים
מכרז מס' 06/06/16 אספקה והתקנה של מזגנים 2016-05-31 21:12 לפרטים נוספים
מכרז פומבי מס' 04/16 לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למחשבי המועצה 2016-06-16 00:12 לפרטים נוספים