מכרז כ"א חיצוני מספר 25-2020 מהנדס הרשות המקומית

מכרז חיצוני לתפקיד מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה:

בהתאם לסעיף 40 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז-1977, נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה
מכרז כ"א: 25-2020
תיאור המשרה: מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה
כפיפות: מנכ"ל המועצה
מתח דרגות: העסקה בחוזה בכירים 85%-95% משכר מנכ"ל, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ממשרד הפנים.
שיעור המשרה: 100% משרה.

תיאור התפקיד:

תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:
• חבר קבוע בוועדה לתכנון ובנייה ואחראי להכנה והצגת החומר בוועדה.
• תכנון העיר
• פיקוח ורישוי
• הבניה הציבורית
• העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
• אחריות לגיבוש ומימוש המדיניות ההנדסית של הרשות בהתאם לתכנון האסטרטגי לתכנית רב שנתית בכל הקשור לפעילויות השוטפות והמיוחדות של המחלקה.
• תרגום מדיניות ראש הרשות לתוכנית רב שנתית והכנת תכניות אב בתחומים הנדסיים שונים.
• אחריות לפיתוח היישוב ולשיפור איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
• ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.
• השתתפות בישיבות מועצה, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה, ישיבות רשות הרישוי המקומית, ועדת הקצאות קרקע, ישיבות ועדת המכרזים וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידו.

תנאי סף:

1. מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958. יש לצרף תעודה.
2. 5 שנות ניסיון לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה.
3. ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי

ניסיון תעסוקתי:

• ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו
• השתלמויות בחוקי התכנון והבנייה, במינהל ציבורי, בשלטון מקומי – יתרון

כישורים אישיים:

• יכולת הצגה בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל
• בעל/ת כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה
• בעל/ת אמינות ומהימנות אישית גבוהה
• יכולת ארגון ותכנון
• יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים
• יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות

דרישות נוספות:

• לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
• ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע ב- GIS ובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

• קורות חיים
• תמונת פספורט
• תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
• רישיון רשוי
• המלצות

בקשה למועמדות יש להגיש באופן ידני בלשכת מנכ"ל המועצה עד תאריך 6.9.2020 בשעה 12:00 במסירה ידנית או למייל orbuchy@azor.muni.il
לפרטים נוספים – 03-6534516

הבהרה:

– ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
– מועמדים מתאימים בלבד יענו.

לצפיה בקובץ המכרז לחצו כאן >>

בכבוד רב,
אריה פכטר
ראש המועצה