מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי מחשוב, תקשורת וטלפוניה במועצה