הגדרות אזורי היישוב – ייעודם

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד. איסור מוחלט על קיום עסקים בחצר מגורים.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מסחר/מגורים – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

מרכז מסחרי – רח' קפלן 17, מרכז מסחרי רח' שפינוזה 2-4.

מבנה מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשמש תושבי שכונה. מרכז מסחרי – רח' בן-גוריון 24.

מרכז מסחרי פרל סאדאב – מרכז משרדים, קופ"ח ומסחר – רח' העלייה השנייה 43.

מרכז אפרידר חדש – בניין גבוה – משרדים ומסחר. רח' השקמה 2

מרכז אפרידר חדש – בנין נמוך – משרדים ומסחר. רח' השקמה 6

אזור תעשייה, מלאכה, משרדים – רחובות: המצודה, השקמה, החצב, הצבר, הפרדס, דרך השבעה, משה שרת.

תעשייה עתירת ידע (לעניין השימושים המותרים לפי התב"ע והעיסוק – פריט הרישוי המסוים, אנא פנו לרשות הרישוי במייל).

יודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על המקום ועל השטחים שבתחומם יפעל העסק, תנאי התב"ע וההיתר.
חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין, דרישות מקצועיות לפי העיסוק, לרבות חוקים ארציים ותקנות.


קייטנות –

פטורות מחובת רישוי עסקים, אך ורק קייטנות המוגדרות "כקייטנת המשך". לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך וחוק הקייטנות.

גופים חיצוניים המפעילים קייטנות גם במבני מוסדות החינוך ולאותו קהל יעד, הנן טעונות רישוי לפי חוק רישוי עסקים פריט 7.8 א' או ב' ולפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן 1990 – להלן חוק הקייטנות.

רוכלות –

ככלל, לא תאפשר רשות הרישוי רוכלות בתחומה.

ראש המועצה רשאי לאשר יום רוכלות במקרים מיוחדים, כמו: ירידים, חגים ומועדים.

אדם יוכל לעסוק ברוכלות, רק לאחר שקיבל אישור מאת רשות הרישוי ובכפוף להוצאת רישיון עסק על תנאיו.

משקאות –

חל איסור על מכירה והגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, אלא אם מהות העסק הנו פאב, משכרים בר, או מסבאה לפי פריט רישוי 4.8 אשר עיקר פעילות העסק הנה זו.

איסור זה חל על כל הקיוסקים לפי פריט רישוי 4.7 א'.

מותרת הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום לעסק שהוא מסעדה או בית אוכל, לפי פריט רישוי 4.2 א' – מסעדה או 4.2 ב' – בית אוכל, קפה או מזנון שעיקר פעילותו אינה זו, אלא בתוספת.

מכירת משקאות משכרים בבקבוקים סגורים – שלא לצורך צריכתם והגשתם במקום המכירה, מותרת במרכלים – לפי פריט רישוי 4.7 ב'.


הצבת שולחנות בשטח הציבורי ו/או על המדרכות שהציבור רשאי ונוהג לעבור בהן:

רשות הרישוי רשאית לאשר היתר לעסקים: בתי אוכל / מסעדות, פרטי רישוי 4.2 א' ו 4.2 ב' להציב שולחנות וכסאות בשטח הציבורי ועל המדרכה ובפרט שהדבר לא יהווה "מכשול ברשות הרבים" ובכפוף להוראות ותנאים שיפורטו בהמשך.

בשלב זה, ועד להודעה אחרת, אין המועצה גובה מס בגין הצבת השולחנות וכסאות, בהעדר חוק עזר לאזור בנושא.

היתר זה ניתן לעסק בעל רישיון עסק תקף, או לעסק שנמצא בהליך רישוי תקין ואשר בקשתו לא סורבה.

לא יינתן היתר כאמור לעסק הגורם מטרדים, לעסק אשר בקשתו סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים, בסמכות רשות הרישוי לבטל את ההיתר באמצעות הליך שימוע לביטול היתר נלווה.

אופן הגשת הבקשה:

  • ע"ג תוכנית עסק קיימת ישורטט תרשים בגודל של 4 A ובו תיאור הפרטים ואמצעי התיחום.
  • ע"ג התרשים יצוין שטח ההיתר המבוקש במ"ר, מס' השולחנות המבוקש ומס' כסאות.

ציון המעברים ורוחב המעברים, מפרט סוג השולחנות/כסאות (פלסטיק, עץ, ברזל, אחר). אדניות – אם מתוכננות, פחי אשפה.

  • בתוכנית תמונה צבעונית של חזית העסק והמיקום המבוקש.
  • יש לסמן בעיגול מכשולים במדרכה כגון: ספסל, עץ, קרבה לרמזור, מתקן לאופניים ואחר.
  • מאחר ובדף הפתיח של תוכנית העסק, מופיעים פרטיו של בעל העסק, יתווסף עמוד פנימי לתוכנית ובו הכיתוב הבא כדלקמן עליו יחתום המבקש + חותמת העסק/החברה.
ידוע לי כי ההיתר להצבת שולחנות ובסאו הוא היתרזמני שקבלתו וחידושו מותנים בין היתר בהיות העסק בעל רשיון לעסק או הליך רישוי תקין שפעילות העסק איננה גורמת למטרדים.
הנני מתחייב,שלא לחרג מן השטח שיאושר לי ולהקפיד, שהשטח המאושר יחותם ויסומן בקיו לבן לפי הנחיית המועצה 
באם לא אבקש לחדש את ההיתר ,או שבקשתי לחידוש ההיתר תידחה, או במקרה בו יבוטל ההיתרע"י המועצה, הנני מתחייב לפנות מן המדרכה,כל פריט שהוצב עפ"י ההיתר 
ידוע לי כי אסור להציבבשטח ההיתר ,מחיצות וחל אסור לבצע שינוי בריצוף המדרכה.
ידוע לי כי אסור להציב בשטח ההית רכל חפץ חוץ מכיסאות,שולחנות ושמשייה ניידת.
הנני מתחיב להשאיר מעבר פנוי להולכי הרגל ולא לחרוג מן השטחההיתר שאושר.
הנני מתחייב שלא לגרום למטרדים וכי אי עמידה בתנאים אלו, בכולם או במקצתם ,עלולה להביא לביטול מידי של ההיתר ולאי חידושו.

ידוע לי כי סירוב של גורם רישוי לבקשה לרישיון, יגרום לביטול ההיתר.

שם בעל העסק: _________________ חתימה: ____________________ תאריך: ____________


פרגודים וסגירות עונתיות -סגירת חורף

לעניין זה, נדרשת הגשת בקשה ואישור מאת מחלקת ההנדסה במועצה.

סוכך עונתי, מוגדר למשך 6 חודשים ובין 1.10 בכל שנה ועד 30.4 בשנה שלאחריה.

תוגש למחלקת ההנדסה בקשה למתן חוו"ד מקדמית.

הבקשה תיערך ותשורטט ע"ג תוכנית עסק קיימת + צילום של חזית העסק.

הסוכך, ע"ג מדרכה רחבה בלבד, יהיה עשוי מקירוי קל ודפנות מחומרים קלים למתן הגנה מפני השפעת מזג האוויר בעונת החורף, ליושבים מחוץ לעסק.

על אף שהקמת סגירת חורף פטורה מהיתר בניה, יש לעמוד בהתאמה לתב"ע החלה על המקום ובכפוף לקביעת מחלקת ההנדסה תנאיה ואישורה.

היה ותאושר סגירת חורף, יחולו על בעל העסק חובת שמירה על איכות הסביבה, סדר וניקיון ומניעת מפגעים.

עניין תשלומי אגרה ו/או מיסים עפ"י קביעת מח' ההנדסה והמיסים/ארנונה.

אתר לשפיכת פסולת

אתרים לטיפול ושפיכת פסולת לפי צו רישוי עסקים פריט 5.1 על תת סעיפיו, איננה מתאפשרת להפעלה ביישוב, מהסיב היעדר של שטחים מתאימים פנויים שיאפשרו הקמת עסקים מזו זה.

הרשות המקומית פועלת לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה וקבלני המשנה שלה בעלי רישיון לעסק ותנאים ברישיון (לרבות המצאת קבלות ואישורים על פינוי פסולת לאתרים מורשים).

פינוי פסולת

חל איסור על בעל עסק להוציא פסולת, מכל סוג, למעט קרטונים.

עסק אשר עקב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, ימקם בתחום העסק דחסן מכבש המיועד לקרטונים.

אין להוציא קרטונים בתפזורת ויש לשטח אותם.

יש להניח קרטונים במרוכז על שפת המדרכה, עפ"י הסדר ספציפי של בעל העסק עם מח' שפ"ע.

חל איסור על השלכת אריזות/ארגזים/ קרטונים מכל סוג שהוא במכלי האשפה הפזורים בצמוד לעסק.

אירועים המוניים -תחת כיפת השמים – טעוני רישוי:

אירועים המוניים מעל 500 משתתפים, נערכים, מופקים ומטופלים ע"י רשות הרישוי עד להוצאת הרישיון.

נכון להיום ובמשך שנים רבות, לא התקיים אירוע אשר הרשות המקומית לא היתה בעלת העסק לצורך העניין.

מנהלת רישוי עסקים – רשות הרישוי, מטפלת בבקשה מראשיתה: הכנת התוכניות ועד להוצאת הרישיון.

גורמי רישוי, נותני אישור, עפ"י צו רישוי עסקים לפי פריט 7.7 ה'.

המקומות ברשות המקומית אשר נערכים בהם אירועים המוניים תחת כיפת השמים הם:

המצודה הצלבנית, מגרש הקט רגל, רחבת המתנ"ס, פארק בגין.

שעות הפעילות המותרות באירוע המוני תחת כיפת השמים: 17:00 עד לכל המאוחר 23:00.

אבטחה באירוע המוני: עפ"י "פקודת מבצע" המועברת למשטרת ישראל מרחב איילון אשר לה הסמכות

להורות על תנאים ודרישות, מספר סדרנים, בודקי ביטחון, שומרים וכד', לרבות תנאים הנוגעים כניסות ויציאות, פירוטכניקה ועוד.
כל זאת בהתאם ובכפוף ל"תוכנית בטיחות" מטעם י"ועץ בטיחות מוסמך" המוגשת כחלק מהבקשה לקבלת רישיון לעסק לאירוע.

כמו כן מד"א יחליט על "אבטחה רפואית" לאירוע.

כיבוי אש באירוע המוני – תוכנית הבקשה, לרבות מהנדס קונסטרוקציה וחשמלאי בודק מוסמך אשר להם מחויבת הרשות המקומית להמציא ביום האירוע בסמוך להתחלתו.

תנאים ודרישות מועברים לרשות המקומית עפ"י אופי האירוע ועד להמצאת האישור על עמידה בהם.

אירועים תחת כיפת השמים שאינם טעוני רישוי – פחות מ- 500 משתתפים.

יודגש תחילה כי למרות שבהגדרה, אירועים אלו מובנים כאינם טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים, הרי שיהפכו לטעוני רישוי באופן מיידי, אם יתווספו להם: מתקני שעשועים – מתנפחים.

על אירועים אלו אחראי מנכ"ל המועצה / מנהל מחלקת הביטחון – מר יורם אורבך.

הבקשה והאישורים: עפ"י הנחיית מנכ"ל השלטון המקומי מס' 100717 מיום 21.12.2017.

טופס בקשה ימולא ויועבר לנציג מנהל מח' הביטחון שיעבירו למשטרת ישראל, למד"א, לרשות הארצית לכבאות והצלה.

חל יהיה איסור על השימוש בגז, זיקוקין די-נור ולפידים.

מארגני האירוע ימציאו מעבר לתנאים ודרישות של המשטרה מד"א וכב"א, אישור חשמלאי בודק מוסמך בצמוד לשעת פתיחת האירוע, אשר יבדוק וייתן אישורו לגבי מע' חשמל ייחודיות וגם: גנרטור תאורה, חיבור לחשמל שלא בתוך המבנה, זאת בנוסף למערכות הקבועות שבאתר שנעשה בהן שימוש דרך קבע.

כמו כן, יידרש להמציא אישור מהנדס קונסטרוקציה בסמוך למועד פתיחת האירוע, אשר יבדוק במה (באם קיימת), גשר תאורה או מבנים מיוחדים שהוקמו למטרת האירוע.

ימונה אחראי ביטחון לאירוע, אשר ישמש גם "מגיש עזרה ראשונה" בעל הסמכה בתוקף.

ברשותו תהיה ערכת "עזרה ראשונה" שלמה.

באחריותו לוודא שלא יהיה במקום כל מתקן, העלול לסכן את המשתתפים באירוע ולא תופעל כל פעילות העלולה לסכן את הבאים והצופים בו.

ממונה הבטיחות יקבל הנחיות בסמוך למועד האירוע, מאת מנהל מחלקת הביטחון. לאירוע יוזמנו מאבטחים לפי דעת המשטרה ומנהל מח' הביטחון, לסיור ולכניסה לאתר האירוע.

המאבטחים יערכו סריקה מוקדמת בשטח האירוע טרם שעת תחילתו.

 

דוכני מזון באירוע

חל איסור מוחלט למכור או להגיש מזון שאינו מיוצר וארוז הרמטית ע"י חברה יצרנית בעלת רישיון יצרן כחוק. מותר יהיה להגיש/למכור דברי מתיקה וחטיפים ארוזים ושתיה קלה בכוסות חד פעמיות.

כל זאת בכפוף להנחיה ואישור של רשות הרישוי לעניין זה.

 

מרכז שרות משותף:

מאחר ומספר התושבים ביישוב אזור קטן מ- 100.000 לא קיים בה מרכז שרות משותף.

כאשר רשאית היתה להקימו, על מנת לייעל את הליכי הרישוי ולסייע לבעלי עסקים.

אנו רשות קטנה וניתן יהיה לפנות לרשות הרישוי בכל שאלה ובקשה לקבלת סיוע.

 

מים וביוב – תאגיד המים "מי שקמה"

תאגיד המים והביוב "מי שקמה" נותן שירותיו לעיר חולון, ליישוב אזור, לבית דגן ו-לאור יהודה.

התאגיד פועל לפיתוח, שיקום ותחזוקה שוטפת של מערכות המים והביוב הציבורי, בשגרה ובזמן חירום. משרדי התאגיד: רח' פרופסור שור 40 חולון. טלפון: 03-5411500. מייל: [email protected]

לידיעת בעלי העסקים, התאגיד מטפל בנושאים הבאים:

פיצוץ לפני מד ראשי, נזילה/תקלה ממערכת מד ראשית, לחץ מים במבנה, ברז כיבוי אש: תקלה, נזילה, ברז עקום וכד'. היעדר מים בבניין, לחץ מים, איכות המים, שיקום צנרת בעקבות פרוייקט בנית עסק.
מכשירים למניעת זרימה חוזרת – מז"ח – כל עסק כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם" (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) – התשנ"ן 1992, למעט עסק שקיבל פטור מהתקנה כאמור, ע"י משרד הבריאות, יתקין באמצעות "מתקין מוסמך" – כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למע' מי השתייה (להלן: מז"ח), מייד לאחר חיבור המים של העסק אל מערכת אספקת המים של התאגיד.

עותק המאשר ההתקנה יועבר עפ"י דרישה לתאגיד המים. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי "מתקין מוסמך" – כהגדרתו בתקנות האמורות. תוצאות הבדיקה יישמרו אצל בעל העסק לפחות 3 שנים מיום הבדיקה. באחריות בעל העסק לבצע מיידית ת כל הנדרש ממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.

ניטור שפכי תעשייה – שפכים תעשייתיים (לא סניטריים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב היישובית, רק לאחר שעמדו בתנאי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב היישובית, כפי שנקבעה בתוספת הראשונה של כללי תאגיד המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ועפ"י קביעת המחלקה לאיכות הסביבה חולון אזור.

במידת הצורך, יקבל בעל העסק "תנאים מקדימים" מאת המחלקה לאיכות הסביבה ויתקין מתקן קדם לטיפול בשפכי התעשייה טרם הזרמתם למערכת הביוב ועל מנת להוריד את ריכוז המזהמים בשפים עד לערכי הסף הקבועים בכללים אלו.

דיגום שפכים – בכל מקרה של חריגה מערכי הסף שנקבעו בכללי השפכים המוזרמים למערכת הביוב היישובית, באחריותו המלאה של בעל העסק לפעול בהתאם להנחיות התאגיד והמחלקה לאיכות הסביבה, על מנת להביא את שפכי העסק לריכוזים הקבועים בכלל התאגיד מים וביוב במהירות האפשרית.

שפכים חריגים מערכי הסף, עלולים לחייב את בעל העסק באגרת שפכים חריגים או אסורים לפי העניין.

שילוט בעסקים

נושא שילוט באחריות מח' המסים/ארנונה. פנייה להצבת שילוט ובירורים בטלפון מס': 03-6534554.

עסקים בתחום המועצה המקומית אזור – אשר הרשות המקומית בעלת הנכס להלן המבנים אשר בבעלות הרשות המקומית ובהם עסקים:

מתנ"ס אזור – אולם ספורט משולב המהווה גם עסק לעריכת אירועי תרבות עד 400 משתתפים.

אולם צוותא – לתרבות – סגור לקהל הרחב.

מועצה דתית – מקווה נשים.

 

פריקה / טעינה/ תנועה וחניה

עסקים שלהם מתוקף מהותם נדרש מקום חניה לפריקה/טעינה, כניסה ויציאה של משאיות, נדרשים להגיש בתוך תכנית הבקשה את המקום המיועד, בנוסף לאישור חתום של "יועץ תנועה מוסמך" ע"ג התוכנית.

הבקשה תועבר לבחינה ואישור של מחלקת ההנדסה במועצה ומשרד הבריאות (לעסקי מזון). כמו כן, נגישות מלאה לפריקת הסחורה במעבר לעסק.

מוסכים – ע"ג תוכנית העסק המוגשת למחלקת רישוי עסקים יסומנו הסדרי כניסה ויציאה למוסך.

חל איסור על "חנייה בהמתנה" מחוץ לעסק, הגורמת לשיבוש וחסימת הדרך לכלי רכב בכביש.

חל איסור מוחלט על העמדת הרכב הממתין על "חצי המדרכה".

בשטח העסק יוקצו מקומות חנייה המיועדים להמתנת הלקוחות.

תוכנית העסק תיחתם ע"י "יועץ תנועה".

עסק שמהותו חניון – עסק שמהותו חניון יחוייב בהגשת "תוכנית תנועה וחניה", ערוכה על ידי מהנדס תנועה בלבד, לרבות תמרורי סימון והסדרי תנועה.

 

נגישות

לפי סיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי יכולה להנפיק רישיון לעסק או לחדשו, רק לאחר שבחנה התקיימות של הוראות הנגישות.

כלומר, מורשה הנגישות אישור עמידה בדרישות התקנות.

תקנות "נגישות לשירות", התווספו לתקנות נגישות מבנה קיים. (תשנ"ח 1998).

בעת הגשת בקשה לקבלת רישיון לעסק או לחידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).

על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו, המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בתהליך הרישוי.

מה מנגישים בעסק

גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלויות ראייה, שמיעה. חובת ההנגשה לעסק אשר נותן שירות לציבור או שיש להם קבלת קהל: חנות, חניון ציבורי, מסעדה.

כמו כן במפעלים ובתי מלאכה בבניין קיים או חדש, חל הליך הניגשות רק על האזור אליו מגיעים הלקוחות.

שטח העסק לנושא הנגישות:

עסקים קטנים עד 100 מ"ר או עסקים שהם בתי אוכל, אשר שטח אולם הישיבה הוא עד 25 מ"ר בבניין חדש, או עד 50 מ"ר בבניין קיים.

איך מבדילים בין עסק בבניין חדש או קיים

עסק בבניין ציבורי חדש –

שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009.

עסק בבניין קיים –

ייבדק לפי התקנות לבניין קיים.

היה והעסק אינו נגיש מפתח הבניין עד לפתח העסק, כאשר כל האחריות לביצוע התאמות אלו לא חלה עליו, אלא על בעל הבניין, ימציא בעל העסק אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.

מורשה הנגישות, יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הניגשות.

אם מדובר בעסק קטן – 100 מ"ר כמפורט לעיל, העסק הוא בית אוכל ושטח הישיבה עד 25 מ"ר, יהיה בעל העסק רשאי, לבדוק את העסק בעצמו, בהתאם לדפי ההנחיות ויבצע את הנדרש, כך שיוכל להצהיר שעומד בדרישות.

מפקח מח' ההנדסה במועצה, תבדוק את הנגישות של העסק בפועל.