המחלקה לאיכות הסביבה חולון – אזור

מנהל המחלקה: מר יריב בן דב

כללי

המחלקה לאיכות הסביבה חולון-אזור אחראית על אכיפה וקיום נהלים וחוקים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה ומטפלת בנושאים הבאים:

בקשות לקבלת רישיון לעסק אשר עפ"י פריט הרישוי חייבות באישורה.

עריכת ביקורות בעסקים ובמפעלים, מתן הנחיות, דרישות ותנאים.

פיקוח ואכיפה לאחר ביצוע דרישות ולקראת חידושי רישיון עסק.

טיפול מול בעלי מפעלים בעלי עסקים – בהם "חומרים מסוכנים".

טיפול בבקשות למתן "היתר רעלים".

בדיקה ובחינה של "תיקי מפעל".

בדיקת "נהלי חירום", תוכניות אחסון בטיחותי והערכות סיכונים.

טיפול בתלונות הציבור.

מבצעת אכיפה בנוגע לקיום "תנאים מוקדמים" לרישיון לעסק ועמידה בתנאי הרישיון.

שפכים תעשיתיים – דגש על קיום תקנות וחוקים סביבתיים במפעלים ועסקים במטרה לשמור על מקורות מים ומניעת זיהומים: ביקורות, פיקוח ואכיפה על פינוי פסולת, בדיקת מערכות לטיפול

בשפכי מפעלים. (מפעלים הפולטים מתכות כבדות, שומנים ושמנים).

איכות אוויר – בדיקת גזים הנפלטים ממפעלי תעשייה (מזהמים נייחים).

בתעשייה, נמצאים תחת פיקוחו אכיפה מפעלים ועסקים אשר בהם פוטנציאל לזיהום כגון: נגריות, מצבעות, מפעלי מזון ועוד.

רעש –נבדק בעיקר לאחר תלונות תושבים בגין מטרדי רעש מעסקים טעוני רישוי.

כמו כן מטופלים מפעלים המהווים מקור פוטנציאלים לגרימת מטרדי רעש סביבתי ו- בדיקת התקני רעש המותקנים באולמי שמחוקנים עפ"י חוק.

קרינה – מטופל במסגרת תכנון סביבתי על ידי הצבת תנאים מחמירים להקמת אנטנות סלולאריות.

כמו כן מבצעים בדיקת דו"חות בטיחות קרינה במסגרת תנאים לאישור אנטנות.

המחלקה מתואמת עם חברת החשמל, במטרה למנוע מפגעי קרינה ממתקני חשמל בשלבי תכנון.

אסבסט – טיפול במפגעי אסבסט – חייבים שלבעל הנכס יהיה היתר מסודר מהמשרד להגנת הסביבה.

קרקעות מזוהמות – מתן דרישות בבקשה לקבלת רישיון לעסק. מתן דרישות לביצוע סקר קרקע ו/או גזי קרקע. 

דרישות לבעלי העסקים – איכה"ס – מפרט רשותי

  1. בעל העסק יקיים את כל האמור בתקנות למניעת מפגעים: (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990. 
  2. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990, מעבר לכותלי העסק.
  3. בעל העסק אשר עסקו נמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר, יפחית את עוצמת הרעש ויגיש למחלקה לאיכות הסביבה חולון-אזור תוצאות מדידות, שנערכו על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, המוכיחות שהעסק עומד בערכי הסף הנדרשים בחוקים ובתקנות.
  4. בעל העסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח",של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
  5.  חשש ליצירת ריח בלתי סביר כאמור לעיל, יחייב את בעל העסק בנקיטת כל האמצעים להקטנת עוצמת הריח, או בביצוע סקר ריחות הכולל גם המלצות לנקיטת עוצמת הריח, הכל לפי הנחיות והוראות המחלקה לאיכות הסביבה חולון-אזור ולפי העניין.
  6. בעל העסק יישם את האמצעים להקטנת עוצמת הריח או מסקנות סקר הריחות.
  7. עסקים ומפעלים ברמת סיכון גבוהה, יצרפו לתוכנית הבקשה שאלון סביבתי

     

מחלקת שפ"ע

המחלקה אחראית על הניקיון הכולל ביישוב ובכלל זה: פינוי אשפה מבתי התושבים, מבתי עסק ומפעלים, פינוי אשפה חריגה, גזם וגרוטאות, מחזור פסולת והצבת מוקדי מיחזור לסוגי פסולת שונים.

איסוף קרטונים, ניקוי רחובות, כבישים ומדרכות – באופן ידני ומכני.
הדברת מזיקים ופינוי פגרים וכן הסברה וחינוך סביבתי.
מספר הטלפון במחלקה: 03-6534550

פינוי אשפה ביתית בתדירות של פעמיים שלוש בשבוע 
פינוי ערימות פסולת בימי הפינוי ע"פ הרחובות
אספקת כלי אצירה נוספיםאו החלפה בכלי נפח אחר  ע"פי דרישות בעל העסק ובהתאמה לנפח האשפה המצטברת.כלי קיבול נרכשיםע"י בעל העסק.
תיקון או החלפה של כלי אצירה לקוי בתיאום טלפוני עם המחלקה 
פינוי פסולת באיזור התעשייה  השלכת פסולתבכלי אצירה שהוצבה ע"י המועצה מיכל,מכולה,טמון קרקע ,אחר.
ניקוי מגרשים ציבוריים  מכנית וידנית
פסולת רטובה ומרקיבה כגון: שאריות בשר ודגים

יארזו בשקיות פלסטיק עבה ויועברו למיכל סגור בלבד ולא למכולה פתוחה .

במרכל יוצב בחוץ מקרר ייעודי עד למועד הפינוי.

פסולת ברת מחזור כגון פלסטיק ,זכוכית, נייר מתכת וכד' תמוין ע"י בעל העסק ותועבר למיכלי אצירה יעודיים שהוצבו ע"י המועצה בסמוך לבית העסק.
הדברה, ייתושים,מכרסמים ,לכידת נחשים בשטחים הציבוריים

יש לפנות לגב' עופרה בטלפון: 03-6534553

מוקד 106

כיבוי – אש אישור ב " מסלול תצהיר "

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, יידרשו עסקים בעלת רמת סיכון אש נמוכה, להגיש "תצהיר" בלבד על עמידתם בדרישות הכבאות לפי מהות העסק, לצורך קבלת אישור כיבוי אש להוצאת רישיון לעסק.
עסקים כגון אלו כאמור, לא יידרשו להמציא לרשות הרישוי אישור כבאות ו/או יעברו ביקורת.
זאת, במטרה להקל על תהליך קבלת הרישיון ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת בעלי העסקים הכלולים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש ומעוגנת בצו של שר הפנים. למסלול זה נכנסו כ- 115 פרטי רישוי.
במקום המצאת אישור כיבוי אש, יוגש תצהיר לרשות הרישוי – חתום בפני עו"ד בו הם מתחייבים כלפי הרשות המקומית כי העסק עומד בתנאים ודרישות של רשות הכבאות לפי הפריט.

לינק – טבלת פרטי הרישוי שנכנסו למסלול "אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר".
לינק – טופס תצהיר לבעלי העסקים ב"מסלול תצהיר".
לינק – חוברת הדרכה לבעלי העסקים ב"מסלול תצהיר"

מוקד שירות לאזרח – לידיעתכם, נציבות כבאות והצלה מפעילה מוקד ארצי בנושאים הקשורים לרישוי עסקים.

המוקד פועל מזה כשנה. פנייה למוקד – לעסקים אשר אינם פטורים מביקורת שירותי הכבאות תוקף היותם מוגדרים לפי "מסלול תצהיר" – לפי העיסוק.

רשות הרישוי תעביר לשירותי הכבאות תוכנית עסק ובקשה לעריכת ביקורת בעסק וקבלת דו"ח חוו"ד.

עם קבלה הדו"ח אשר יועבר ע"י רשות הרישוי לבעל העסק, יפעל בעל העסק לביצוע דרישות ותנאים והמצאת אישורים.

כל אלו, לא יעברו עוד לתחנת הכיבוי העירונית ישירות, אלא באמצעות פנייה למוקד:

דוא"ל: [email protected]
ו- טלפון 4964* 077-2704121.

מטרתו וייעודו של המוקד, כתובת לכל הפניות. גם מבעלי העסקים וגם ממחלקות רישוי עסקים.
המוקד מעביר משימות לאנשי השטח. הפנייה למוקד בנושאים: הגשת בקשות חדשות, חידושים והעברת מסמכים לתחנת הכיבוי אליה משתייכים הרשות המקומית והעסק.