פניה לקבלת הצעות לקבלת יעוץ משפטי חיצוני קבוע

 1. המועצה המקומית אזור (להלן: "המועצה") מקיימת הליך פניה במסגרתו היא מבקשת למנות יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: "היועץ משפטי") אשר הינו בעל ניסיון וידע מוכחים בתחומי פעילותה העיקריים של מועצה מקומית וועדה מקומית לתכנון ובניה ובתחום המשפט הציבורי.
 2. יובהר, כי בהתאם להוראות הדין לא חלה על המועצה או על הוועדה המקומית חובה לערוך מכרז, ואין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בדין, אלא הליך פניה לקבלת הצעות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014.
 3. את מסמכי הפנייה ניתן לרכוש בבניין המועצה המקומית ברחוב יצחק שדה 18, אזור – קומת קרקע, בקופה בין השעות 13:00-08:00 תמורת תשלום הסך של 1,000 ש"ח שלא יוחזרו. צילום מהקבלה המעידה כי אכן שולם הסך הנ"ל תצורף לחומר המציע.
 4. שאלות הבהרה ניתן להעביר אל מנכ"ל המועצה, מר יורם אורבך בדוא"ל orbuchy@azor.muni.il , וזאת לא יאוחר מיום 21.5.19. תשובות תועברנה לכל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק ממסמכי המכרז. על הפונה מוטלת האחריות לוודא קבלת השאלות.
 5. על המעוניינים אשר עונים על הדרישות להגיש את הצעתם, לרבות כל מסמכי הפניה, במסירה אישית (לא בדואר) במעטפה סגורה שעליה כתוב "הצעה לתפקיד יועץ משפטי", לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל המועצה לא יאוחר מיום _28.5.19_ בשעה 12:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
 6. התנאים להשתתפות הם:
  א. המציע הינו משרד עורכי דין המעסיק 5 עורכי דין לפחות;
  ב. עו"ד המוצע הינו בעל ניסיון מקצועי שלא יפחת מ- 10 שנים במתן ייעוץ משפטי בתחום הרשויות המקומיות;
  ג. לא נתקיים בעו"ד המוצע אחד מתנאי הפסלות שבסעיף 7.2 בחוזר המנכ"ל 2/2014;
  ד. אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו של המציע ו/או מי מטעמו לבין השירותים המוצעים בפניה זו;
  ה. רכישה של מסמכי הפניה.
 7. הליך בחירת היועץ המשפטי ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם למסמכי המכרז המלאים, וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס` 2/2014.

אריה פכטר,
ראש המועצה המקומית אזור