קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

  1. מועצה מקומית אזור (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950 ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים (להלן: "השירות").
  2. ניתן לעיין במסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים, בתנאי הסף ואופן הגשת הבקשה באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: http://www.azor.muni.il (להלן "אתר המועצה"), תחת הכותרת "הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים״.
  3. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
  4. ההחלטה על הכללתו או אי-הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
  5. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על-ידי המועצה על-פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
  6. למניעת ספקות יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי דין.
  7. יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי מסמכים המעידים על מומחיותם ותחום ייעוצם, והמלצות עד ליום 31/12/2024 בשעה 12:00.
  8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

 

אריה פכטר,
ראש המועצה המקומית אזור

רישום לקול קורא יועצים


טופס ניגוד עניינים

את הקובץ יש למלא ולטעון בעת הרישום לקול קורא

להורדת הטופס לחצו כאן