קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים

  1. מועצה מקומית אזור (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, להציע הצעות להיכלל במאגר ספקים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950 ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים (להלן: "השירות").
  2. ניתן לעיין במסמכי הבקשה להיכלל במאגר הספקים, בתנאי הסף ואופן הגשת הבקשה באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: http://www.azor.muni.il (להלן "אתר המועצה"), תחת הכותרת "הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים״.
  3. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר הספקים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין ספקים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת ספקים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
  4. ההחלטה על הכללתו או אי-הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
  5. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על-ידי המועצה על-פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יספק בהיקף כלשהו, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
  6. למניעת ספקות יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם ספקים שאינם נכללים במאגר הספקים בכל דרך אחרת אפשרית לפי דין.
  7. יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר הספקים בליווי מסמכים המעידים על מומחיותם ותחום ייעוצם, והמלצות עד ליום 31/12/2024 בשעה 12:00.
  8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

אריה פכטר,
ראש המועצה המקומית אזור

רישום לכל קורא ספקים


טופס ניגוד עניינים

את הקובץ יש למלא ולטעון בעת הרישום לקול קורא

להורדת הטופס לחצו כאן