רונית שתיאת
מנהלת מחלקת רישוי עסקים וראש רשות הרישוי
03-6534556
050-4004366
 

טלפונים חיוניים נוספים

פרטי יצירת קשר

מחלקת הנדסה

מחלקת שפ"ע

ארנונה, קופה, ושילוט עסקי

פיקוח עירוני

תאגיד המים מי שקמה

איכות הסביבה חולון/אזור

כבאות והצלה – מוקד בלבד

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-15:00 בתאום טלפוני.

רשות הרישוי לעסקים, הכינה עבורכם – בעלי העסקים, מדריך לשימושכם, שמטרתו להעניק לכם את מירב הפרטים והידע הנדרשים לכם, להכרת תהליך הרישוי.

המדריך ינתב אתכם בהמשך, גם לקישורים: חוק רישוי עסקים, תקנות והצו.

כמו כן, למקורות רלוונטיים נוספים ומשרדי הממשלה – "נותני אישור", אשר להם "מפרטים אחידים" (כפי שיפורט ויוסבר בהמשך).

רשות רישוי עסקים - שאלות ותשובות

חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק לפי הגדרתו – והמופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995 ובתיקונים לצו (התשנ"ו  1996 והתשנ"ז 1997) לפעול ברישיון לעסק כדין.

הרישיון, הנו מסמך מאת "רשות הרישוי" של אותה רשות מקומית, הניתן לבעל העסק:

אדם פרטי אחד או יותר, ע.מ. – עמותה רשומה, ח.פ. – חברה פרטית – ח.צ. – חברה ציבורית, אג"ש – אגודה שיתופית חקלאית ו- המנהלים בפועל את העסק והאחראיים לניהולו – להפעיל את עסק ותעודה זו באה להבטיח, כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה , עפ"י מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור הרחב.

רשימת העסקים טעוני הרישוי, מופיעה בצו רישוי עסקים ולדוגמא כלולים בה: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, בתי אוכל, חנויות ירקות/פירות, מרכלים, חנויות לממכר ממתקים, גלידות, עוגות ומשקאות קלים, חנויות לממכר דגים, בתי מלאכה וחרושת מכל הסוגים, מוסכים, מחסנים מזון, קוסמטיקה ובריאות וכל מחסן מעל 50 מ"ר. כמו כן כל חנות מעל 500 מ"ר ועוד.

הרישיון הנו אישי וייחודי למקום ולסוג העסק. 

ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון – מהווה עבירה פלילית.

לידיעתכם הכללית: לא כל העסקים טעוני רישוי ופטורים מחובה זו עסקים כגון: משרדים – דוגמא: עו"ד, רואה חשבון, מתווך וכד', סטודיו למחול,

מרפאות, חנויות בגדים, כלי בית, כלי כתיבה, צעצועים, חלקי חילוף חדשים לרכב ועוד.

 

 1.   איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 2.   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות.
 3.   בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 4.   מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 5.   בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 6.   קיום תכליות דיני התכנון והבניה.
 7.   קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

חוק רישוי עסקים             תקנות רישוי עסקים           צו רישוי עסקים

(מאתר "נבו" המתעדכן מידי שינוי)*

 • לפני כל פתיחת עסק חדש / בקשה לחידוש רישיון קיים.
 • במידה וחל שינוי בעסק, מן הרשום בבקשה ובתוכניות: בשטח: צמצום/הרחבה, במהות העסק – צמצום עיסוקים/הרחבת עיסוקים – פרטי רישוי, או כל שינוי מהותי אחר, לרבות מעבר למבנה אחר (באותה רשות).
 • במידה וחלה העברת בעלות בעסק – כל שינוי בבעלות בעסק מן הרשום בבקשה, הוספת/גריעת שותף וכן שינוי בשליטה בעסק.

יודגש, כי כל שינוי כמפורט לעיל מחייב הגשת בקשה חדשה לקבלת רישיון לעסק בצירוף תוכניות העסק ומסמכים נלווים, למעט חידוש רישיון, כאשר לא חל כל שינוי כמפורט לעיל.

בשינוי בעלות בעסק, באותו עיסוק ובאם לא חל כל שינוי אחר,  לא יידרש להגיש תוכניות עסק חדשות, למעט תצהיר – ע"ג טופס הבקשה, כי לא חלו כל שינויים בעסק מן הרשום בבקשה ובמסמכים הנלווים לה – תוכניות העסק.

 

קבוצה מס' נושאי רישוי
1 בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה
2 דלק ,אנרגיה 
3 חקלאות ובעלי חיים
4 מזון 
5 פסולת 
6 מסחר ושונות
7 עינוג ציבורי,נופש וספורט
8 רכב ותעבורה
9 שירותי שמירה ואבטחה,נשק ותחמושת
10 תעשייה, מלאכה ,כימיה ומחצבים

בצו רישוי עסקים, יופיעו בכל קבוצה פרטי רישוי התואמים לתחום עיסוקכם.

 

רשיון לצמיתות הרפורמה ברישוי עסקיםפ הגדירה לעסקים אלו קיצור תוקף מצמיתותל-10-15 שנים.
רשיון תקופתי רשיון שניתן לתקופה מוגדרת של שנה/שלוש//חמש עפ"יהקבוע בציו רשוי עסקים
היתר זמני(טרום רשיון עסק) היתר לניהולעסק לתקופה של עד שנתיים (במצטבר).עם סיום התנאים בהיתר אשר ימולאו ויתקבלו אישורם של נותני התנאים (נותני אישור/גורמי רישוי)יונפק רשיון.
רשיון מתחדש  מונפק לעסק לפי המוגדר בצו לשנים קצובות אחתתשלושתחמש או 10-15
רשיון זמני 

רשיון שניתן לעסק שהוא זמני,לתקופה קצרה מן המוגדר בתקנות,אך לא פחות משנה.

(לדוג' עסק שאושר לו שימוש חורג של עד שנה .תוקף הרשיון לא יעלהעל תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג).

 

בשלב הראשון מומלץ בפני המתכנן לפתוח עסק, לפנות לרשות הרישוי במועצה המקומית ולקבל "חוו"ד מקדמית" לגבי אופן הכנת והגשת המסמכים לבקשה, הגדרת מהות העסק המדויקת והמתאימה ביותר לפי העיסוק ופריט הרישוי בצו, בחינת השימושים המותרים עפ"י התב"ע החלה על המקום – האם השימוש תואם התכליות המוגדרות בתב"ע.

לעיתים תופנו למחלקת ההנדסה על מנת לבחון תחילה נושאים מתוקף חוק התכנון והבניה הנוגעים למבנה בו ימוקם העסק – היה ואינו בנוי בהיתר כחוק, או שהעיסוק מהווה שימוש חורג ו/או שבמקום בניה שהוספה ללא היתר. כמו כן בירור ועדכון לגבי מצבו המשפטי של המבנה בו ימוקם העסק. 

נכון הדבר גם לפי חוק רישוי עסקים. תעודכנו במקום ע"י רשות הרישוי לגבי המצב המשפטי – אם יש כזה, בהתייחס לעסק שקדם במקום. 

לעיתים יומלץ לכם להגיש תחילה בקשה ל"מתן חוו"ד מקדמית" בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון לעסק.

זאת על מנת לקבל מ"נותני האישור" ו"גורמי הרישוי" את חוות דעתם. לשמוע ולהבין תנאים ודרישות מקדימים שעשויים להיכלל לפי בחינת תוכנית הבקשה ומשמעות יישומם על ידכם. (כלכלית, משפטית ועוד).

היה ותחליטו להגיש "בקשה לקבלת רישיון לעסק" לאחר "הגשת חוו"ד מקדמית", תהווה זו תוכנית הבקשה.

 

מסמכים:

 1. צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או נסח טאבו או זיכרון דברים או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס ע"ש החברה, השותפות או היחיד.
 2. צילום תעודה עדכנית מרשם החברות (עבור חברה בע"מ ושותפות בלבד).
 3. מסמך מעו"ד/רו"ח של החברה בו פרטי מנהלי החברה או השותפים בהתאמה, בעלי זכות החתימה.
 4. צילום ת.ז. של מבקשי הבקשה.
 5. חתימה על טופס הבקשה ותשלום האגרה בקופת המועצה.
 6. ייפוי כח עבור עורכי הבקשה/עו"ד או נציג אשר ילווה את תהליך הרישוי – נציג בעל העסק.

תכנית הבקשה:

הבקשה תערך ותיחתם ע"י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק, אדריכל/מהנדס אזרחי (בנין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בנין / או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים. 

דוגמא לדף פתיח לינק

1. תוכניות העסק יוגשו ב- 5 העתקים, לפי תקנות רישוי עסקים (הוראת כלליות) – פרק ה' סעיפים 2-15. התוכניות ייחתמו הן על ידי עורכן פלוס חותמת וע"י בעל העסק יחיד, או חברה בחותמתה.

2. תוכנית ההגשה תכלול:

תרשים סביבה – של החלקה בה העסק נמצא בקנה מידה של 1:2500. בתרשים הסביבה יצוינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק, אשר יודגש בקו עבה. הציון במספרים כמופיע בפנקסי המקרקעין. מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק, עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק. כמו כן, יש לציין את הדרכים והחלקות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

בתוכנית הבקשה – עפ"י בקשת מהנדסת המועצה, יופיע צילום צבעוני של המבנה בו ממוקם העסק – חזית + שילוט.

מפה מצבית – בה מתואר המגרש בו נמצא העסק על כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250).

 1. הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו – גבולות העסק יסומנו בקו עבה.
 2. מיקומו של העסק בתוך המגרש והבניין בו הוא מצוי.
 3. קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.
 4. מתקנים לסילוק אשפה.
 5. מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.
 6. מערכת כיבוי אש.
 7. חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו, כגון מחסן ושירותים.
 8. מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בחוק התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה). לצרכי השימוש בעסק.

תוכנית העסק – בה יתואר העסק על כל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:100). – חתכים – שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה (בקנה מידה של 1:100) החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק .השטח בו ינוהל יפורטו:

1. השטח בו ינוהל העסק על גבולותיו, בכלל זה הגדרות המצויות בתחום העסק 
2.מיקומו של העסק בתוך המגרש והבנין בו הוא מצוי.
3.החלוקה הפנימיתשל המקרקעיןשבהם מצוי העסק ושימושי כל חלקה
4.מתקני סניטציהשיהיו בעסק,כמו אסלות,כיורים.
5.מידות שטחי העסק השונים ומידות כל שטחי העסק .
6.פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהםלרבות פתחי חירוםודרכי גישה לנכיםלפי חוק התכנון והבניה .
7.מערכת הביוב לרבות מערכת טיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצ"ב לרבות מז"ח .
8.מתקני אוורור המשרתים את העסק לרבות מערכת מיזוג אויר קולטי עשן ריח או מזהמים אחרים אף הם התקנו מחוץ לקירות החיצוניים של העסק או גג המבנה .רשות הרשוי ונתני האישור,רשיםלדרושד נתונים טכניים על כל המערכת כאמור,
9.ארובות.
10.מערכות ציוד וכיבוי אש 
11.מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים-אם יש.
12.המערכות המוצעותלשרבבות לסילוק שפכים וכיוצא באלה וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה תכשהם מסומנים בצבעים המקובלים,כאמור בתקנה9לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות).

13.חתכים-כמצויים בסעיף 4) לעיל. יודגשו:

 • חתך אנכי דרך כל חדרי השירותוחדרי העסק ,המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.
 • חתךנוסף הניצב לחתךכאמור בפסק שלעיל,המראהאת גבהם של חדרי העסק ואוורורם.
14.טבלה יהיה פרוט שטחי העסק במטרים מרובעים ,לפי שימושיהם השונים והקומה שבם הם מצויינים וכן סיכום שטחהעסק כולל במטרים רבועים.
 • למסעדות או בתי אוכל בפרט ולהגשת תוכניות לבחינת משרד הבריאות בכלל,  סידור הפנים של העסק יהיה בקנה מידה של 1:50. 
 • למסעדות ועסקי מזון תצורף פרשה טכנית.
 • עסקים שאינם ממוקמים במבנה חוקי – בעל היתר בניה, יידרשו להגיש – באמצעות בעלי הנכס במקביל, בקשה להיתר בניה. מראש יודגש כי עסק המצוי במבנה ללא היתר, צפוי לקבל סירוב מח' ההנדסה לאישור רישיון לעסק דבר שיגרור לאכיפה עד להגשת כתב אישום.
 • עם הגשת תוכניות העסק, יונפק טופס בקשה לקבלת רישיון לעסק אשר תיחתם ותשולם האגרה (לפי מס' פרטי רישוי) בקופת המועצה.

דרישת מסמכים נוספים: רשות הרישוי רשאית לבקש מסמכים נוספים שיומצאו ביום הגשת הבקשה, כגון: אישור מהנדס קונסטרוקציה בדבר יציבות מבני העסק והתאמתם לשימוש המבוקש, חתום בפני עו"ד, או כל מסמך אחר אשר יידרש למתן חוו"ד מבעל מקצוע מוסמך, אשר רשות הרישוי, תראה בהם צורך על מנת לבחון את הבקשה.

 יובהר, 

אין בהגשת הבקשה אישור או התחייבות כלשהי לקבלת רישיון לעסק, אלא אישור בלבד שהעסק נמצא בתהליך רישוי.

לגבי בקשות שלא יאושרו, לא תוחזר האגרה ששולמה בגין הגשת הבקשה.

אין בעמידה בביצוע דרישות ותנאים של חלק מגורמי הרישוי או נותני האישור, משום התחייבות להנפקת רישיון לעסק, אלא אם כן קיבלה רשות הרישוי

אישורם של כל נותני האישור וגורמי הרישוי. כל אישור שיתקבל מנותני האישור או גורמי הרישוי, אשר תוקפו לתקופה קצרה מן הקבוע בתקנות, הרי שרישיון העסק שיונפק או ההיתר הזמני, יינתן

לתקופה הקצרה מבין האישורים שיתקבלו, גם אם כל היתר אישרו אישור לזמן הקצוב כקבוע בתקנות.

הליך רישוי מזורז לעסקים, יתאפשר לעסקים אשר הסיכון הנשקף מעצם הפעלתם מועט.

במסגרת הבקשה, יגיש בעל העסק מראש את המסמכים הנדרשים ויצהיר על עמידתו בתנאים אלו.

בעל העסק יוכל להפעיל את עסקו לאחר כחודש ועם קבלת "היתר זמני" מאת רשות הרישוי.

על העסק חלים דרישות ותנאים על מנת לקבל אישור לרשות הרישוי והמלצה למתן רישיון לעסק:

גורמים ממשלתיים  "נותני אישור": גופים שהוסמכו ע"י השרים לתת אישור בהתאם לסעיף 6 בחוק, או להתנות את הרישיון או האישור ב"תנאים מיוחדים" ו"תנאים נוספים" בהתאם לחוק.

משטרת ישראל  מניעת סכנות לשלום הציבור ,סדרי ביטחון 
משרד העבודה  שלום העובדיםפ ובטיחותםלמניעת סיכונים בעבודה.
המשרד לאיכות הסביבה איכות נאותה של הסביבה ,לרבות מניעת מפגעיפ ומטרדים.
משרד הבריאות הבטחת בריואת הציבור,רבות תנאי תבוראה נאותים 
משרד החקלאות מניעת סכנות של מיח=חלות ובעלי חיים ומניעת זיהום מקומות המיםבחומרי הדברהבדשנים ובתרופות.
כבאות והצלה בטיחות בתחום מניעת דלקות,דרכי מילוט,קיום דיני כבאות.

מטעם הרשות המקומית – "גורמי הרישוי": גורמים מקצועיים ברשות המקומית, שהסכמתם למתן אישור להוצאת רישיון לעסק,  מותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות:

מחלקת הנדסה  בדיקת תכנית העסק :שימושים המותרים לפי התב"עהחלה על המקום,שימושים חורגים,היתרי בניה חריגות בניה וכד'.
המחלקה לאיכות הסביבה  חולון אזור .מפורט בהמשךבחלק המוקצה למחלקה זו .
איגוד ערים לשירותים ויטרינריים גוש דן הווטרינריםהרשותיים בודקים תוכניות  עסק ועורכים ביקורת מטעמם בבתי אוכל ומרכלים ואטליזים.עורכיםבדיקות משנה למשאיותהנכנסות ליישוב כמו כן בדיקת אישורייצרן ותעודות משלוח.

 

בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש הרשות המקומית, אלא אם הוא האציל את סמכותו לאחר לפעול מטעמו.

רשות הרישוי בתחום המועצה המקומית אזור – הנה רונית שתיאת.