שאלות ותשובות לבעל עסק

מהו רישיון עסק?


חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מחייב כל בעל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1955, בקבלת רישיון להקמתו ולניהולו השוטף.
רישיון העסק ניתן על ידי המועצה המקומית, לאחר אישור הגורמים הנדרשים לנושא.
ניהול עסק עם רישיון להפעלתו מבטיח שננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו  של העסק לטובת ציבור התושבים באופן תקין וחוקי.
מטרות חוק רישוי עסקים:  מניעת מפגעים ומטרדים לתושבי ובאי האזור, שמירה נאותה על איכות הסביבה הבטחת שלום הציבור ובטיחותו, מניעת העברת מחלות, קיום תכליות החוקים השונים (תכנון ובנייה, כבאות וכו') ועוד.

כדאי לדעת כי ניהול עסק ללא רישיון עסק מהווה עבירה על החוק.
כמו כן, חשוב להציג את רישיון העסק במקום בולט ואסור להעבירו למקום/ אדם/ תחום אחר.

 

 

מי העסקים הנדרשים לרישיון עסק ?


כלל העסקים המופיעים  בצו רישוי עסקים, נתשנ"ה – 1995, חייבים ברישיון. קיימים כ-200 סוגי עסקים החייבים ברישוי, ביניהם; בתי מלאכה, עסקי מזון, רוכלות ועוד.
כמו כן, ישנם סוגי עסקים אינם נדרשים לחובת רישוי כגון: משרדי עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים וכיו"ב, סטודיו לפעילות גופנית, מוסדות חינוך מסוגים מסוימים, בתי תוכנה ועוד.
בכל מקרה, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק לפני פתיחתו.

 

מה התוקף של הרישיון העסק וסוגיו השונים?


תוקפו של כל רישיון עסק הינו לתקופה אשר מופיעה על הרישיון עצמו ומשתנה בהתאם לסוג העסק ולנסיבות המקרה. ככל וניתן לעסק אישור שימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעבור את תקופת מתן האישור לשימוש חורג.
סוגי הרישיונות העיקרים הם אלו:
1. רישיון לצמיתות – לפי הרפורמה לרישוי עסקים רישיון לצמיתות ניתן לתקופה ארוכה של מעל 10 שנים
2.רישיון תקופתי – ניתן לתקופה מוגדרת של מספר שנים בהתאם לסוג העסק.
3. היתר זמני- ניתן על פי רוב לעסק חדש לתקופה של עד שנתיים, כאשר באותה תקופה נדרש בעל העסק ליישם ולמלא אחר התנאים הנדרשים ממנו ולאחר קיומם הוא יהיה זכאי לקבלת רישיון עסק.
4. רישיון זמני – ניתן על פי רוב כאשר תקופת הרישיון הינה קצרה מהתקופות המוגדרות בתקנות מאילוץ מסוים (לדוגמא עסק עם אישור שימוש חורג לתקופה של עוד חצי שנה יהיה זכאי לרישיון זמני של חצי שנה).

 

 

מתי נדרש להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק או חידושו?


בקשה לרישיון עסק נדרש להגיש בכל אחד מהמקרים הבאים:
*הקמה של עסק חדש.
*כאשר חל שינוי בעסק בשטחו, בבעליו במהותו, בצמצום/ הרחבת העיסוקים וכל נושא מהותי אחר.
חשוב להדגיש, כי כל מקרה מהאמור לעיל דורש הגשה של בקשה חדשה לרישיון עסק בצירוף תוכניות חדשות ותשלום אגרה.
לקראת סיומו של תוקפו של רישיון העסק (המופיע על גבי הרישיון) נדרש להגיש בקשה לחדשו עם כלל האישורים הנדרשים. רישיון מחודש יהיה בעל תוקף אך ורק לאחר תשלום האגרה והצהרתו של בעל העסק כי לא נעשו שינויים מהותיים בעסקים ממועד הבקשה המקורי.

 

 

מה מומלץ לעשות לפני הגשת בקשה לרישיון עסק?


טרם הגשת בקשה לרישיון עסק, מומלץ לפנות למחלקת רישוי העסקים במועצה ייעוץ וליווי במספר נושאים שונים:
1. התהליכים והמסמכים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק.
2. ייעוץ לגבי הגדרת העסק הנכונה ביותר בהתאם לצו רישוי העסקים ולמהות העסק,
3. האם השימוש המבוקש לעסק במיקום הנבחר תואם את שימושי התב"ע או שנדרש לפנות למחלקת הנדסה לקבלת אישור מתאים (שימוש חורג לדוגמא).
במקרים מסוימים, ועל מנת למנוע טרחה או עוגמת נפש מיותרת, מחלקת רישוי העסקים תמליץ למבקש הרישיון להגיש חוו"ד מקדמית על מנת שהוא יוכל להבין את הדרישות בהן הוא יידרש לעמוד.