שלבי תהליך קבלת רישיון עסק

הגשת הבקשה לקבל רישיון עסק/ היתר זמני/ חוו"ד מקדמית


מסמכים:

  • צילום חוזה שכירות, או חוזה קניה או סמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס, ע"ש החברה, השותפות או היחיד.
  • צילום תעודה עדכנית מרשם החברות (עבור חברה בע"מ ושותפות בלבד).
  • מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות.
  • צילום ת.ז של מבקשי הבקשה בזמן הגשת הבקשה ותשלום האגרה בקופת המועצה. נכון להיום 325 ש"ח לכול פריט רישוי.
  • יפוי כוח עבור עורכי הבקשה/ עו"ד או נציג אשר ילווה את תהליך הרישוי במקום בעלי העסק.

 

תכנית הבקשה


הבקשה תוכן תוגש ותיחתם ע"י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק, אדריכל/מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או מהנדסי בניין / או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים. ותכלולנה את הפרטים בדף הפתיח אשר מצ"ב בקישור והמותאם למועצה המקומית אזור. פרטי המבקשה, גוש, חלקה, כתובת, שם מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

 

התוכנית תכלול:


תרשים סביבה: בקנ"מ של 1:2500

תרשים מגרש: בקנ"מ 10:2500 (מפה מצבית)

תכנית העסק: בקנ"מ 1:00 *

* בבתי האוכל תוגש התוכנית העסק בקנה מידה של 1:50 ובה ישורטט מטבח על כל הציוד, פריסתו ומיקוםקבועות סניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות ומחסן, מפורט בדף קישור.

פרשה תכנית, תהווה חלק בלתי נפרד מהתוכנית לבתי אוכל.

נגישות – אישור מורשה נגישות – תצהיר, יצורף לבקשה. דף קישור

 

דרישות ומסמכים נוספים:


רשות הרישוי רשאית לבקש מסמכים נוספים שיומצאו ביום הגדשת הבקשה, כגון: אישור מהנדס קונסטרוקציה בדבר יציבות מבני העסק והתאמתם לשימוש המבוקש חתום בפני עו"ד או כל מסמך אחר אשר יידרש למתן חוו"ד מבעלי מקצוע מוסמך, אשר רשות הרישוי, תראה בהם צורך על מנת לבחון את הבקשה.

 

תצהיר כיבוי אש


לעסקים שעל פי שטחם ומהותם, נדרש תצהיר כיבוי אש חתום בפני עו"ד, המעיד על ביצוע התנאים והדרישות לפי המפרט האחיד, יוגש מסמך זה בצירוף לבקשה ביום ההגשה לקבלת רישיון לעסק. בכל שאלה ניתן לפנות לרשות הרישוי בנושא במהלך הכנת התוכנית ע"י בעל המקצוע – מגיש הבקשה ו/או בעל העסק עצמו.

מסמכים – ביום הגשת הבקשה לקבלת רישיון עסק למוסך, יומצא אישור משרד התחבורה לניהול מוסך.

על תכנית הבקשה יחתום עורך הבקשה + חותמת פרטיו ופרטי רישוי מקצוע ובעלי העסק עם חותמת החברה. כמו כן, יחתמו בעל העסק על הבקשה לקבלת רישיון לעסק שתופק ביום הגשת הבקשה במשרד רשות הרישוי. עם הגשת הבקשה ותשלום האגרה, יחל תהליך הרישוי.

יובהר, כי אין בהגשת הבקשה, מעין אישור לקבלת רישיון לעסק, אלה אישור שהעסק נמצא בתהליך רישוי. כמו כן, אין בהגשת הבקשה משום התחייבות של רשות הרישוי למתן רישיון או אישור הבקשה. לגבי בקשות שלא יאושרו, לא תוחזר האגרה ששולמה.

אין בביצוע דרישות ותנאים של חלק מגורמי הרישוי או נותני האישור משום התחייבות להנפקת רישיון לעסק, אלה אם קיבלה אישורים של כל נותני האישור וגורמי הרישוי. היה ואחד מן הגורים שלעיל, נתן אישורו לתקופה הקצרה מן הקבוע בתקנות, לשם השלמת ביצוע דרישות, הרי שרישיון העסק יינתן לתקופה הקצרה מבין האישורים שיימסרו לרשות הרישוי, גם אם היתר אישרו אישור רגיל כקבוע בתקנות.