בחינת הבקשה:

טופס פרטי העסק ותוכנית הבקשה מועברים במקביל לכל ה"גורמים המאשרים" ו"נותני האישור" בהתאמה לאופי העסק המצוין בפריטים.

במועצה, מועברת הבקשה למחלקת ההנדסה לשם בדיקת התאמת תוכנית העסק להיתר הבניה.

ל"גורמי הרישוי" ו"נותני האישור" סרגל זמנים בן 30 יום למתן חוו"ד (אלא אם כן ביקשו להאריכו בעוד 30 יום נוספים).

חוו"ד – התשובות – מועברות לרשות הרישוי ע"ג טופס הבקשה באופן הבא:

  • אישור הבקשה.
  • אישור בתנאים ו/או תנאים מוקדמים שיש למלאם בטרם תאושר הבקשה.
  • סירוב – בנימוק.

תנאים, דרישות, "תנאים מקדימים" "תנאים ברישיון" ו"הוספת תנאים"

רשות הרישוי, תודיע לבעל העסק ותעדכן אותו במהלך כל תהליך הרישוי, בדבר תשובת "גורמי הרישוי" ו"נותני האישור". תעביר אליו תנאים ודרישות מטעמם, תחומים ומוגבלים בתקופה לביצוע. תיידע אותו על אישורים שנתקבלו והתנאים בהם (אם יהיו), לרבות "תנאים מקדימים" לפתיחת עסק.

ה"תנאים ברישיון עסק" מאת "גורם רישוי" או "נותן אישור", יימסרו לבעל העסק בצירוף לרישיון העסק כאשר יונפק ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

רשות הרישוי תרכז בתיק העסק את התנאים והדרישות תוך תהליך הרישוי ותלווה את בעל העסק עד להשלמת כל האישורים הנדרשים אשר יאפשרו לה להנפיק "רישיון לעסק" או "היתר זמני" כדין.

 

עיקרי הרפורמה ברישוי עסקים

מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את תהליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן, על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. 

כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

עיקרי הרפורמה, לייצר מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה – "נותני האישורים", אשר מפורסם באתר משרד הפנים – מפרטים אחידים.

המפרט האחיד מאפשר למעוניינים בהקמת עסק, לדעת מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

הנגישות המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק, יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על העסקים.

"תנאים נוספים" שייקבעו לבעלי העסקים, אשר להם רישיון עסק, יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון לפי המועד המוקדם מבניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות את קיום התנאי בדחיפות, על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

לגבי עסק חדש, המפרטים ייכנסו לתוקף במועד הפרסום.

על כל עסק טעון רישוי, חלות בראש וראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים "נותני האישור" אליהן מתווסף המפרט הרשותי עפ"י מיקום והפריט:

קישורים לאתרי האינטרנט  הרלוונטיים: 

אתר משרד הפנים / ממשל זמין – המפרטים האחידים

המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד הכלכלה – אגף הפיקוח על העבודה, משרד החקלאות, משרד הבריאות, הרשות הארצית לכבאות והצלה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – משרד המשפטים – נגישות.

 

נושאים מתוקף התכנון והבניה – לפי תקנה 34

תכניות הבקשה לקבלת רישיון לעסק, תהיינה מחויבות בקיום תכליות דיני התכנון והבניה.

כל בקשה לקבלת רישיון לעסק כאמור, נבחנת ע"י מהנדסת הוועדה לתכנון ולבניה אזור.

רשות הרישוי לעסקים, לא תנפיק "רישיון לעסק" או "היתר זמני" לעסק, שאינו מקיים את דיני התכנון והבניה.

אולם – לאור תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, ראשית מהנדסת הוועדה לתת אישור ל"רישיון עסק" או "היתר זמני" כאמור, אם סברה כי איננו בא להפר את דיני התכנון והבניה בעסק וכי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתנה אישורה לבקשה משום שלא מצאה בה הפרה או פגיעה מהותית בתכליות דני התכנון והבניה בשל טיבה, מיקומה, או היקפה של ההפרה, כמפורט בחוק.

מתן הסכמה להוצאת רישיון לעסק, ביחס לכל יתר הפרות הבניה, מצוי בשיקול דעתה של מהנדסת הוועדה המקומית.

 

השגה

עומדת בפני בעל עסק, אפשרות להגיש "השגה" לגורם הנוגע לעניין, "גורם רישוי" או "נותן אישור", לגבי תנאי שהוצב לו לביצוע, לרבות תנאי המופיע ב"מפרט האחיד" ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ויש לו השגה לגביו.

כמו כן, יכול בעל עסק, להגיש השגה על סירוב רשות הרישוי ליתן לו רישיון לעסק או בגין שלילת רישיון.

ברשות המקומית אזור, מונה לגורם מוסמך מנכ"ל המועצה – מר יורם אורבך, אשר עפ"י התקנות אינו נמנה מתוך רשות הרישוי לעסקים – אשר יידון בהשגה, כאשר הדבר בתחום רשות הרישוי, כגון סירוב למתן רישיון לעסק.

באם ההשגה הנה כלפי "גורם רישוי" ו/או "נותן אישור", תועבר ההשגה אליו ישירות ולידיעת רשות הרישוי.