תמיכה לשנת 2024 למוסדות ציבור. המועצה המקומית מודיעה כי על פי תקנות משרד הפנים ניתן לקבל תמיכה לשנת 2024 למוסדות ציבור (עמותות רשומות כחוק) הפועלים בתחומי המועצה בנושאים הבאים: א. אגודות ספורט. ב. תנועות נוער ג. בתי מדרש. ד. תרבות תורנית. ה. רווחה וקהילה. כדי לקבל את התמיכה יש לעמוד בדרישות החוק. ניתן לעיין בתבחינים (קריטריונים) לקבלת התמיכהבמשרד של מ"מ גזבר המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה בכתובתו www.azor.muni.il לגבי כל סוג פעילות וכן לקבל טופסי בקשה במשרדי המועצה (בקשות ניתן להשיג רק ע"י עמותות העומדות בכל הדרישות של משרד הפנים) את הבקשות ניתן להגיש לא יאוחר מיום 3/7/2024

פרטי בקשה לתמיכה:

 1. הגשת בקשה בכתב על גבי טופס.
 2. בקשה חתומה ע"י מורשי חתימה ורו"ח.
 3. הבקשה לשנת כספים אחת.
 4. טופס הבקשה יכלול:
 • שם המוסד.
 • צורת התאגדות (עמותה או חברה) ומס' רישום של המוסד.
 • כתובת.
 • שמות וכתובות חברי ההנהלה.
 • שם וכתובת הגזבר או מי שאחראי לענייני הכספים.
 • שמות וכתובת מורשי החתימה.
 • פרטי חשבון הבנק.
 • אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין.
 • פרוט הפעילות, מס' המשתתפים והסכום המבוקש.
 • אישור רו"ח, על עמידה בתקרת הוצאות הנהלה כוללת (סעיף 10.4(י) לנוהל).
 1. לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
 2. תעודה על רישום התאגיד או אישרו מעורך דין.
 3. מסמכי יסוד (תקנון).
 4. דו"ח כספי לשנה קודמת ומאזן בוחן.
 5. תקציב מאושר.
 6. אישור מע"מ.
 7. אישור שנתי מס הכנסה.
 8. פרוט היקף הפעילות (תקציב).
 9. הסכמת המוסד למסירת פרטים מחשבון הבנק.
 10. אישור רואה חשבון (סעיף 10.6 לנוהל).