תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהמועצה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

קבלת התעודה לרשם המקרקעין כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 125.80 ש"ח (נכון לינואר 2022), בהתאם לקבוע בחוק העזר לאזור (אגרת תעודת אישור), תשכ"ד-1964 ובצמוד למדד המחירים לצרכן.

במסגרת הבקשה נעשית סגירת חובות ארנונה והיטלי השבחה בנכס בכפוף לביצוע ביקורת ומדידה בנכס לצורכי ארנונה ובחינת חריגות בניה.

תהליך אישור ועדה לצורך העברת זכויות בנכס – מכר

אישור מועצה על העדר חבות ארנונה העדר חבות זה אינו מעיד על העדר חבות בהיטלי סלילה ופיתוח.
הצהרת מוכר על העדר חריגות בנכס במידה וקיימות חריגות בניה בנכס

תרשם הערה לפי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשס"ב 2011 על אי התאמה להיתר הבניה

להורדת נוסח התצהיר לחץ כאן
הצהרת קונה על העדר חריגות בנכס
חוזה רכישה מקורי/

אישור מס שבח על מועד רכישת הזכויות

לא נדרש טרם שנת 1975.
חוזה מכירה נוכחי
נסח טאבו מעודכן לחצי שנה אחרונה בבניה רוויה יש להמציא נסח טאבו מרוכז
מדידה עדכנית של הנכס (עד 5 שנים אחורה) המדידה תבוצע ע"י חברה מטעם המועצה בתיאום מראש של המבקש

לאחר מסירת כל המסמכים לעיל הבקשה תעבור לבדיקת חבות השבחה**

קיימת השבחה לא קיימת השבחה
בחינת שמאי והפקת שומת השבחה אישור על העדר בחבות השבחה
הפקת דרישת תשלום לשומה כולל ריביות והצמדות – קומפלוט
מסירת שומה ודרישת תשלום לתושב *
תשלום שומת השבחה – גביה

הפקת אישור ועדה להעברה בטאבו – העברה לגביה

פטור מתשלום היטל השבחה:

על מנת לזרז את ההליך, במידה ומדובר בנכס הקטן מ 140 מ"ר תדרשו לצרף לבקשה תצהיר על כך בהתאם לקריטריונים שבתצהיר. אם הנכם עונים לקריטריונים אלו, הנכם זכאים לפטור מתשלום היטל השבחה. להורדת תצהיר זה, לחץ כאן

במידה ומדובר בנכס שהועבר ללא תמורה, יש לצרף תצהיר על כך. להורדת נוסח התצהיר לחץ כאן

לכל בקשה, חובה לצרף תצהיר עבור היעדר חריגות בניה (פרט לבקשה עבור משכנתא). ללא תצהיר זה, בקשתך לא תטופל. להורדת נוסח התצהיר לחץ כאן

תוקף התעודה: עד לתום תקופת המיסים ששולמו, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים למועצה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו ולא יותר משנה.

הגשת בקשה ואופן קבלת התעודה:

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה במחלקת הארנונה והגביה, בהגשת טופס זה בפנייה מקוונת, דואר אלקטרוני או פקס.

בסיום הטיפול, התעודה תישלח באמצעות דואר אלקטרוני או דואר ישראל, בהתאם לבקשתכם, וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.

אורך הטיפול בפניה הינו כ-30 ימי עסקים מיום תשלום האגרה.

ככל שתמצא חבות השבחה / בעיה במדידה עדכנית של הנכס, אורך הטיפול יכול להימשך עד כ-90 ימי עסקים.

 

כאשר יש בידך את מלוא הטפסים כולל התצהירים המופיעים מעלה, יש להגיש בקשה ע"פ הטופס המקוון הרלוונטי.

ישנם 2 סוגי טפסים בנושא זה:

אישור לרשם המקרקעין (טאבו) – לחץ כאן

אישור היעדר חובות לצרכי משכנתא – לחץ כאן