עסקים

שאלות ותשובות לבעל עסק

מהו רישיון עסק? חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מחייב כל בעל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1955, בקבלת רישיון להקמתו ולניהולו השוטף. רישיון העסק ניתן על ידי המועצה המקומית, לאחר אישור הגורמים הנדרשים לנושא. ניהול עסק עם רישיון להפעלתו מבטיח שננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו  של העסק לטובת […]

דרישות לרישוי לפי סוג העסק

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לקבלת רישיון לעסק/ היתר זמני: תוכניות העסק ב-5 העתקים, לפי תקנות רישוי עסקים (הוראת כלליות) – פרק ה' סעיפים 12-15. התוכניות ייחתמו ע"י "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (לעיל) אשר הנו: מהנדס/הנדסאי אזרחי/אדריכל או הנדסאי אדריכלות מורשה חתימה.   בתכנית יש לכלול: תרשים סביבה של החלקה בה העסק נמצא […]

שלבי תהליך קבלת רישיון עסק

הגשת הבקשה לקבל רישיון עסק/ היתר זמני/ חוו"ד מקדמית מסמכים: צילום חוזה שכירות, או חוזה קניה או סמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס, ע"ש החברה, השותפות או היחיד. צילום תעודה עדכנית מרשם החברות (עבור חברה בע"מ ושותפות בלבד). מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם […]