תמיכות והקצאות

טפסים להגשת בקשה לקבלת תמיכות

חוברת הדרכה להגשת בקשה לועדת התמיכות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 לעניין מתן תמיכות לתאגידים ברשויות מקומיות טופס 303 הסכמת בלתי חוזרת למסירת פרטי בנק טופס לבקשת תמיכה מהמועצה המקומית אזור פרוטוקול מועדה מקצועית אישורי תמיכות לשנת 2022 פרוטוקול מועדה מקצועית אישורי תמיכות לשנת 2021 פרטי בקשה לתמיכה: הגשת בקשה בכתב על גבי טופס. בקשה […]