תמיכות והקצאות

טפסים להגשת בקשה לקבלת תמיכות

טופס 303 הסכמת בלתי חוזרת למסירת פרטי בנק טופס לבקשת תמיכה מהמועצה המקומית אזור פרטי בקשה לתמיכה: הגשת בקשה בכתב על גבי טופס. בקשה חתומה ע"י מורשי חתימה ורו"ח. הבקשה לשנת כספים אחת. טופס הבקשה יכלול: שם המוסד. צורת התאגדות (עמותה או חברה) ומס' רישום של המוסד. כתובת. שמות וכתובות חברי ההנהלה. שם וכתובת הגזבר […]