הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תכנית פינוי בינוי

לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

הודעה-על-כוונה-לקבל-החלטה-בעניין-קביעת-אזורים.pdf