הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה בתכנית פינוי ובינוי

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

הודעה-על-החלטה-בעניין-חלוקה-לאזורים-בתחום-הרשות-המקומית-וקביעת-שיעור-היטל-השבחה-בתכנית-פינוי-ובינוי-