מכרז פומבי מס' 5/2022 – הזמנה להציע הצעות לשיפוץ מרכז הפעלה

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-03-15 18:03
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-04-26 12:00
תיאור המכרז

הודעה על שינוי תנאי סף ודחיית מועדים


הזמנה להציע הצעות

לשיפוץ מרכז הפעלה

המועצה המקומית אזור (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות לשיפוץ מרכז הפעלה, הממוקם בבניין המועצה באזור, הכל כמפורט במפרט הטכני וכתב הכמויות המצורפים למסמכי המכרז כנספח ה'1  (להלן:  "העבודות").

ריכוז מועדים

 

רכישת המכרז החל מיום הפרסום 16.3.22
סיור קבלנים (השתתפות חובה) ביום ה' 24.3.22, בשעה 11:30
סיור קבלנים נוסף (השתתפות חובה) ביום ב' 11.4.22, בשעה 09:00
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה עד ליום יום א' 14.4.22, בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום ג' 26.4.22, בשעה 12:00
 תוקף ערבות המכרז 31.07.2022 (כולל)

 

*במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה.

מובהר בזאת, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף עבודות כל שהוא, גם לא להיקף המצוין במפרט וכתב הכמויות, אשר עשוי להשתנות.

עוד יובהר, כי המועצה תהא רשאית להגביל את העבודות בהתאם לתקציב העומד לרשותה ואינה מתחייבת לבצעו במלואו.

 1. תקופת ההסכם

תקופת ההסכם תהא מיום חתימת הצדדים על ההסכם ועד לביצוע העבודות במלואן ובמועדן, ותוך תקופת הביצוע שלהלן.

תקופת ביצוע העבודות – תוך  90 יום מיום מתן צו התחלת עבודה (להלן: "תקופת הביצוע").

למועצה בלבד, תהא שמורה הזכות להאריך את תקופת הביצוע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הארכת תקופת ביצוע תהא בכתב בלבד.

 1. חוברת המכרז הכוללת
  1. הזמנה להציע הצעות (מסמך זה) – מסמך א'.
  2. תנאי המכרז – מסמך ב'.
  3. הצהרת המשתתף במכרז ופירוט ניסיון המציע – מסמך ג'.
  4. נוסח "ערבות להבטחת הצעה" – מסמך ד'.
  5. נוסח הסכם ונספחיו מסמך ה':
   • מפרט טכני וכתב כמויות – מסומן כנספח ה'1 להסכם.
   • הצעת המחיר – מסומן כנספח ה'2 להסכם.
   • נוסח ערבות ביצוע– מסומן כנספח ה'3 להסכם.
   • תצהיר בדבר העדר הרשעות – מסומן כנספח ה'4 להסכם.
   • נספח ביטוח – מסומן כנספח ה'5 להסכם.
   • אישור קיום ביטוחים – מסומן כנספח ה' 5 א' להסכם
   • תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה – מסומן כנספח ה'6 להסכם.
   • נוסח תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – מסומן כנספח ה' 7 להסכם.
  6. מסמכי המכרז יועמדו לעיון באתר האינטרנט של המועצה בכתובת azor.muni.il , או במשרדי מנכ"ל המועצה הנמצאים בבניין המועצה, רחוב יצחק שדה 18 אזור, בימים א' – ה', בין השעות 08:30 עד 12:00.
  7. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר המועצה שכתובתו azor.muni.il בדף המכרזים, תמורת סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו למשלם מכל סיבה שהיא). למעבר לתשלום, לחץ כאן!
  8. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום  ה' 24.3.22  בשעה  11:30  ויצא מחדר הישיבות שבקומה השנייה במשרדי המועצה, רחוב יצחק שדה 18, אזור.
  9. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום  א 27.3.22  ועד השעה 12:00, בקובץ Word בלבד במבנה שלהלן, לידי מנכ"ל המועצה מר יורם אורבך לדוא"ל: orbuchy@azor.muni.il ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 03-6534516. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל חוזר על כך.
מס"ד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה פרק וסעיף רלבנטיים נוסח השאלה
       
 1. מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים (ככל ויהיו), יועלו לאתר המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו, בכל עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות.
 2. הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל, כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד ועמוד.
 3. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה יכתב "מכרז פומבי 5/2022"
  עד ליום 
  ג' 5.4.22   ולא יאוחר מהשעה  12:00, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ"ל המועצה. בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. הצעות אשר יוגשו לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו.
 4. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפצל את ביצוע העבודות לשלבים, להזמין מהזוכה את העבודות כולן או רק חלק מהן או לפצל את העבודות בין מציעים שונים, לבחור ביותר מקבלן אחד, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. במקרה כאמור ייחתם הסכם עם סכום שונה מן ההצעה, אך המחירים המוצעים לא ישתנו.
 5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל המכרז, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע, לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת הסכם על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
 6. על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 7. כללי
  • המציע ינקוב בהצעתו (בהצעת המחיר המסומנת כנספח ה'2 להסכם) את אחוז ההנחה המוצע על ידו ובגין כלל העבודות הנדרשות במכרז המפורטות במפרט הטכני וכתב הכמויות (נספח ה'1 להסכם) ויתר התחייבויותיו מכח המכרז.
  • אחוז ההנחה המוצע ע"י המציע יהא אחיד ויחול על כל המופיע במפרט הטכני וכתב הכמויות.
  • המחיר המוצע ע"י המציע אחר ההנחה, כמפורט בהצעת המחיר (להלן: "מחיר התמורה") יכלול את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעדים השונים, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב, ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות רווח קבלן ראשי, תוספת אזור/מרחק, מורכבות, הפרשי הצמדה למדד כלשהו (בכפוף לאמור בהסכם בנוגע לתשלום הפרשי הצמדה בתקופת האופציה בלבד, ככל שזו תתקיים).
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.
  • המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף בכתב הכמויות, המופיע בפרקים שונים ו/או מקומות שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך ביותר לאותו סעיף.
  • כל שינוי או תוספת שייעשו בטופס ההצעה או בתנאי ההסכם, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 8. ביטוח
  • המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה אישור קיום ביטוחים כמפורט בנספח ה' 5 א' ללא כל שינוי בתוכנו (למעט שינויים שאושרו בהליך שאלות הבהרה). מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה, על המציע חלה האחריות לוודא אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת , מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח לא נלקחו בחשבון בהצעתו. זוכה שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוחי שלו לדרישות הביטוח במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות/שיק שהגיש הזוכה, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות המועצה ו/או לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
  • מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בדרישות הביטוח הנקובות בנספח אחריות וביטוח (כמפורט בנספח ה' 5) בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט ערבות ההצעה.
 9. מודגש בזאת, כי מתן צו התחלת עבודה מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע העבודות נשוא המכרז, ככל ויידרשו.

בכבוד רב,

אריה פכטר
ראש המועצה המקומית אזור