מכרז פומבי מס' 6/2021 להפעלת מערך חניה עירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחום המועצה המקומית אזור

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2021-11-11 10:55
תאריך פתיחה
2021-11-11 11:00
תאריך סיום
2021-12-02 12:00
תיאור המכרז

המועצה המקומית אזור (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותים להקמת, הפעלת וניהול מערך חנייה עירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחום המועצה המקומית אזור, לרבות כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז ובהסכם, כמפורט להלן.

טבלת מועדי המכרז:

רכישת המכרז החל מיום הפרסום
מועד מפגש מציעים (השתתפות חובה( סעיף 10.1 ביום 21.11.2021 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  (בדואר אלקטרוני) סעיף 11.1 עד ליום 24.11.2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז (לתיבת המכרזים) סעיף 13.1 עד ליום 2.12.2021 בשעה 12:00
תוקף ערבות המכרז סעיף 15.3  31.3.2022 (כולל)

 

במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה.

 

רכישת מסמכי המכרז:

תמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכש למועצה סך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו לידיו בכל מקרה, לרבות מקום בו החליטה המועצה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

לרכישת המכרז לחץ כאן!

שאלות הבהרה:

המציע רשאי לבקש הבהרות למסמכי המכרז ולתנאיו. את בקשת ההבהרות יש להפנות בכתב, בעברית בלבד, באמצעות קובץ Word, אשר יצורף להודעת כתובת דואר אלקטרוני אשר תישלח למר משה ישי מנהל מחלקת הפיקוח וחניה במועצה בכתובת דוא"ל ishay@azor.muni.il.

את שאלות ההבהרה ניתן לשלוח עד ולא יאוחר מיום 24.11.2021 בשעה 12:00. 

על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא"ל באמצעות קבלת הודעת אישור קריאה, ואם זה לא יתקבל בתוך יום עסקים, יש לוודא את קבלת הודעת הדוא"ל באמצעות טלפון מס': 03-6534543. מובהר, כי שאלות הבהרה שלא תועברנה באופן המתואר לעיל, לא תיענינה.