מכרז פומבי מס' 7-21 – למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או שירותים לטיפול בפסולת נייר בתחומה המוניציפלי של המועצה המקומית אזור

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2021-11-16 16:20
תאריך פתיחה
2021-11-16 16:13
תאריך סיום
2021-12-02 12:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות הסף של המכרז, להגיש הצעות לביצוע עבודות:

  1. פרק א' מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – לרבות אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר על פי כל דין בישראל;

ו/או:

  1. פרק ב' – למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת נייר, ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר בישראל;

אשר יקראו להלן – "העבודות", כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

יובהר כי קבלנים מתמודדים יכולים להגיש הצעות נפרדות ואוטונומיות ביחס לאחד או לשניים, מהשירותים המפורטים לעיל, קרי: (1) שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון; ו/או (2) שירותים לטיפול בפסולת נייר;  למען הסר ספק, קבלן אינו נדרש להציע הצעות לשני סוגי השירותים נשוא המכרז. עוד יובהר כי כל הצעה אשר תוגש על ידי קבלנים מתמודדים, ביחס לכל זרם פסולת, תיבדק ותיבחן כעומדת בפני עצמה וזאת מבלי קשר או זיקה לכל הצעה אחרת, ככל שתוגש.

 עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 17.11.21 ניתן לעיין בחוברת המכרז ונספחיו באתר האינטרנט של המועצה, שכתובתו: www.azor.muni.il, או במשרדי המועצה הנמצאים ברחוב יצחק שדה 18 אזור,  בימים א' – ה', בין השעות 08:30 עד 12:00. הנוסח המחייב של המכרז הינו חוברת המכרז הנמכרת במועצה ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 רכישת המכרז:

את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות האתר בלחיצה על שורה זו.

 

צילום מהקבלה המעידה כי אכן שולם הסך הנ"ל תצורף לחומר המציע.

 

תשלום דמי ההשתתפות במכרז הינו תנאי להגשת הצעה.

מובהר בזאת כי התשלום לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

 ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסכום כמפורט בסעיף 13 לתנאים הכללים של המכרז, אשר תהא ניתנת למימוש מידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 31.03.22 (כולל). לפי דרישת המועצה, תוארך הערבות מעבר למועד האמור, עקב התמשכות הליכי המכרז, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום 02.12.21 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ"ל המועצה (לא לשלוח בדואר) רח' יצחק שדה 18 אזור, במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

 שאלות / הבהרות בנושא המכרז:

שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה על המכרז, ניתן להעביר, עד ליום 24.11.21 בשעה 12:00, לגב' עליזה שלום, בדוא"ל alisaas@azor.muni.il טלפון לבירור קבלת המייל: 03-6534550. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל חוזר על כך.

שאלות ההבהרה יוגשו בפורמט WORD פתוח בלבד במבנה הבא:

מס"ד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה פרק וסעיף רלבנטיים נוסח השאלה התשובה
         
         

 הוראות כלליות

  • המועצה רשאית לבחור מספר זוכים במכרז, ולפצל את העבודות בין מספר זוכים, על פי תנאי המכרז לפי שיקול דעתה. עם זאת ולמען הסר ספק, השירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון יינתנו על ידי קבלן פינוי אחד בלבד ולא יתאפשר פיצול השירותים ביחס לזרם פסולת זה בין שני קבלנים או יותר.
  • אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. המועצה רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע.
  • מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
  • מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

מועדי המכרז:   7-21 

רכישת המכרז   החל מיום הפרסום
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה על המכרז (במייל) עד ליום 24.11.21 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז (לתיבת המכרזים) עד ליום 02.12.21 בשעה 12:00
תוקף ערבות המכרז  31.03.22 (כולל)

*במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה לעיל לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף מסמכי המכרז, יגברו המועדים בטבלה זו.

                                                                                                                  אריה פכטר

                                                                                                                 ראש המועצה