מכרז פומבי 01/2022 – לביצוע עבודות: פרק א' – פינוי פסולת מעורבת ו/או פרק ב' – פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות) במועצה

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-01-30 09:22
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-02-22 12:00
תיאור המכרז

המועצה המקומית אזור (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות  המכרז, להגיש הצעות לביצוע עבודות:

פרק א' – פינוי פסולת מעורבת.

ו/או

פרק ב' – פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות).

במועצה מקומית  אזור  

 

אשר יקראו להלן – "העבודות", כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 

רכישת המכרז:

את חוברת המכרז ניתן לרכוש באתר המועצה בלינק:

https://www.citypay.co.il/ecommerce/default.aspx?siteid=1&rashut=405650&category=8&ruProduct=832120053&showAll=1,

תמורת תשלום בסך של 5,000 ₪ (שלא יוחזרו למשלם מכל סיבה שהיא).

צילום מהקבלה המעידה כי אכן שולם הסך הנ"ל תצורף לחומר המציע.

תשלום דמי ההשתתפות במכרז הינו תנאי להגשת הצעה.

מובהר בזאת כי התשלום לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

 

עיון במסמכי המכרז:

ניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם באתר האינטרנט של המועצה המקומית אזור בכתובת www.azor.muni.il תחת דף "מכרזים ודרושים". הנוסח המחייב של המכרז הינו חוברת המכרז שרכשו המציעים כמפורט לעיל, במשרדי המועצה  והבהרות שיפורסמו מטעם המועצה, אם וככל שיפורסמו. אין לצרף להצעה מסמכים שהורדו מאתר האינטרנט.

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסכום כמפורט בסעיף 5 להלן בהזמנה להציע הצעות, אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה . הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 31.05.22 (כולל). לפי דרישת המועצה, תוארך הערבות מעבר למועד האמור.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום 22.02.22 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ"ל המועצה, ברח' יצחק שדה 18, אזור (לא לשלוח בדואר) בקומה השנייה, במעטפה סגורה עליה יצויין מספר המכרז. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

 

כנס מציעים – (לא יתקיים)

 

שאלות / הבהרות בנושא המכרז:

 

שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה על המכרז, ניתן להעביר, עד ליום 08.02.22 בשעה 12:00, לגב' עליזה שלום, בדוא"ל alisaas@azor.muni.il טלפון לבירור קבלת המייל: 03-6534550. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל חוזר על כך.

שאלות ההבהרה יוגשו בפורמט WORD פתוח בלבד במבנה הבא:

 

מס"ד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה פרק וסעיף רלבנטיים נוסח השאלה התשובה
         
         

 

כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב, יחייבו את המועצה.

ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים, תהא רשאית המועצה לערוך תיקונים ושינויים במסמכי המכרז, השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,ויובאו, בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המשתתפים ויצורפו על ידם להצעתם. יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

 

 

הוראות כלליות:

אין המועצה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.