מכרז פומבי 3/2022 למערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-01-27 12:38
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-03-07 12:00
תיאור המכרז

כללים ומועדים

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אזור והמועצה המקומית אזור (להלן ביחד: "הוועדה" ו/או "המועצה") מזמינות בזה הצעות מחיר למערכת לניהול ועדה, אתר אינטרנט לוועדה, הקמת פרויקט ייעודי קרקע וביצוע עדכונים שוטפים. פירוט ביחס לכל השירותים המבוקשים מופיע במפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד ממנו.

  • הוועדה והמועצה מודיעות בזה, כי מכרז זה כולל את המערכת לניהול וועדה, אתר אינטרנט, והקמת פרויקט ייעודי קרקע.
  • משך ההתקשרות הראשונית לביצוע כלל העבודות הינו שנתיים (24 חודשים) (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). למועצה שמורה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בשלוש תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת ( להלן "תקופת ההארכה" . ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60 חודשים ממועד צו תחילת העבודה.
  • תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
  • ריכוז מועדים
רכישת המכרז החל מיום הפרסום
מפגש מציעים בזום (השתתפות חובה) ביום 09.02.22 בשעה 11:15מקוון בזום – https://us02web.zoom.us/j/82468345295
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה עד ליום 17.02.22 בשעה 16:00
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 07.03.2022 בשעה 12:00
 תוקף ערבות המכרז 30.06.2022 (כולל)

 *במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז, יגברו המועדים המצוינים בטבלה.

המועצה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי המועדים האמורים תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ובאתר האינטרנט של המועצה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בלינק הבא – לחץ כאן לרכישה, תמורת תשלום של 500 ₪, אשר לא יוחזר בשום מקרה. מבלי למעט מהאמור לעיל יובהר כי אי השתתפות מציע בהליך מכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה, ו/או  ביטולו של ההליך על ידי המועצה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, בתחתית המסך.

  • מובהר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות תוכל המועצה לבטל את ההסכם או חלקים ממנו ולהתקשר עם קבלן/ספק אחר לקבלת השירותים שבוטלו (כולם או חלקם) – במקרה כאמור יפעל הספק בשיתוף פעולה עם המועצה והספק החדש לרבות לעניין הסבות נתונים ויצירת ממשקים בשת"פ עם הספק החדש לפי הצורך והעניין.
  • יתר תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז, לרבות התמורה, ביטוחים, אחריות, לוח זמנים, וכיו'ב יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו.
  • מובהר כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה לביצוע העבודות וכי שמורות לה כלל הזכויות על פי דין לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.