מכרז פומבי 27/22 – למנהל/ת מחלקת קדם יסודי (3-6)

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-09-04 19:07
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-09-21 12:00
תיאור המכרז

היקף המשרה:100% משרה

כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת החינוך.

דרוג-דרגה: לפי הסכם מנהלי מחלקות חינוך בהתאם לתעודות והשכלה/ מח"ר 38-40

תיאור התפקיד: הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים עד במסגרת הקדם יסודי.

עיקרי התפקיד:

1.ניהול מערך פעילות גני הילדים

א. גיבוש והתווית המדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשיתוף המפקח על גני הילדים ומנהל

אגף החינוך והטמעת המדיניות בגני הילדים.

ב. הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידת גני הילדים בהלימה עם מדיניות אגף החינוך, בתיאום

עם מנהל חינוך ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

ג. פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים לתוכנית שהוגדרה, בתיאום עם מנהל חינוך ברשות

ד. מעקב אחר מימוש התקציב ומניעת חריגות.

ה. זיהוי הנחיצות להקמת גן ילדים חדש, גיבוש תוכנית והגשתה לאישור, השתתפות בגיבוש

צוות הגן, התייעצות עם נציגי הורים למיפוי הצרכים ואפיון בית הספר המבוקש בתיאום

עם מנהל הפיתוח והבינוי במשרד החינוך.

ו. ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם פיקוח על התפעול השוטף והתחזוקה.

ז. בחינת בקשות לרכש או תחזוקה ממנהלי הגן והעברתן למנהל הרכש, בהתאם לתקציב

המוסד.

ח. ליווי ומעקב אחר רכש ועבודות תחזוקה בהיקפים גדולים (כדוגמת שיפוצי קיץ), בתיאום

עם מנהל הרכש.

ט. הפקת דו"חות ונתונים אודות מוסדות החינוך לגיל הרך.

י. טיפול ברכש למערך בכלל ולמוסדות החינוך הקדם יסודי בפרט.

יא. מיפוי הצרכים וגיבוש תוכנית ההיסעים בשיתוף עם רכז ההיסעים ברשות.

יב. קידום שיתוף פעולה וקשרי עבודה עם מפקחות גנ"י.

  1. . רישום ושיבוץ לגני הילדים

א. שליחת מידע ופרסום אודות הרישום ומועדיו להורים

ב. קביעת דרגה לתשלום שכר לימוד לנרשמים לגן טרום חובה בהתאם להנחיות משרד

החינוך

ג. וידוא תקינות הטיפול בתהליך הרישום, בין אם מתבצע באמצעות קבלת קהל ובין אם

מתבצע באמצעות האינטרנט.

ד. פיקוח על תהליך התשלום.

ה. קליטה ומיון של טפסי ההרשמה ושיבוץ הילדים בגנים בהתבסס על בקשות ההורים

אזורי המגורים ומרחק הגן מאזורי המגורים וקביעת מענה לבקשותיהם.

ו. דיון בערעורים על השיבוץ ומתן מענה לפניות ההורים בנושא זה.

  1. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך

א. מעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ובפרט ילדי החינוך המיוחד

בשיתוף מלא עם מפקחי משרד החינוך.

ב. פיקוח על יישום תכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים הפדגוגיים שהוגדרו.

ג. קיום מפגשים תקופתיים עם מנהלי יחידות החינוך השונות לצורך מתן מענה הולם ורציף

לתלמידים המסיימים את מערך החינוך הקדם יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם.

ד. בניית תכנית העשרה שנתית )"סל אירועים"( לכל גני הילדים לא יאוחר מחודש אוגוסט

על-פי תכנית משרד החינוך ושמירה על איזון תקציבי בתום שנת הלימודים.

ה. ייזום פעולות ויצירת קשרי עבודה עם המגזר השלישי וחברות עסקיות לטיפוח הקשר בין

ילדי הגן לקהילה.

  1. ניהול מערך קייטנות הקיץ

א. תכנון והכנת תכנית לקייטנות הקיץ בגני הילדים, לקראת פתיחתן בחודש יולי.

ב. קביעה והקצאת תקציב לתוכנית הקייטנות, ווידוא עמידה ביעדים.

ג. הפקת דו"ח הכנסות מול הוצאות של הקייטנות.

ד. שיבוץ כח אדם לניהול ותפעול הקייטנה.

ה. פרסום מכרזים, קבלת הצעות מחיר והתקשרות עם ספקים, בתיאום עם מנהל אגף

החינוך ומנהל הרכש.

ו. וידוא גביית תשלום עבור ההשתתפות בקייטנות והעברת התשלומים לאגף הכספים

ז. תגבור וליווי ארגוני בהפעלת הקייטנות.

  1. ניהול ההון האנושי במערך

א. ביצוע מעקב ובקרה של נוכחות גננות וסייעות בגני הילדים והופעתן הסדירה בהתאם

לשעות פעילות הגן.

ב. ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים(סייעות).

ג. גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ, בתיאום עם אגף

משאבי אנוש.

ד. העברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך.

ה. הקמת פורום מנהלי גנים וקידומו להגברת שיתוף הפעולה בין המנהלים.

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ..

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 71 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

בעל תעודת הוראה.*

ניסיון מקצועי :

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור-3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

עבור טכנאי מוסמך- 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

ניסיון ניהולי:

– 3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

ב. ריבוי משימות.

שפות: בהתאם לצורך.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת האופיס .

הגבלת כשירות:

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 :

עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
  • בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

 

המכרז נכתב בלשון זכר,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

הגשת מועמדות עם מסמכים למייל: orbuchy@azor.muni.il עד 21.09.22 בשעה 12:00

  • תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.
  • תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.