מכרז פנימי מס' 20/22 למנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניה

סוג מכרז
מכרז פנימי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-04-12 16:56
תאריך פתיחה
2022-04-12 00:00
תאריך סיום
2022-05-01 12:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור

מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

 תואר המשרה:מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מכרז פנימי מס' 20/22

למועצה  המקומית  אזור דרוש /ה  עובד/ת  לאיוש  משרת מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

*  המכרז  מתייחס  לגברים ונשים .

 

סוג תפקיד:

התפקיד כולל גם את תפקיד "מזכיר הוועדה" כמוזכר בחקיקה.

תיאור  התפקיד:

ייעוד:

גיבוש, התוויה וניהול תפעולי של ישיבות הוועדה המקומית / רשות הרישוי ואחריות על כלל פרסומי הוועדה.

 עיקרי התפקיד:

1.ניהול פעילות הועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק, התקנות, הנהלים וההנחיות.

2.פרסומי הוועדה והודעותיה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

1.ניהול פעילות הועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק\ התקנות הנהלים וההנחיות.

א. אחריות לקיום ישיבות הוועדה על פי הוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו.

ב. הכנת הרקע לכינוסי הוועדות, לרבות זימון חברי הוועדה ומוזמנים אחרים, הכנת סדרי היום והפצתם, ועוד.

ג. וידוא כי ישיבות הוועדה מתנהלות בהתאם להוראות החוק והתקנות, לרבות וידוא כי נרשם פרוטוקול ומתבצעת הקלטה, ההחלטות מתועדות, ומתקיימים תנאים נאותים לניהול הישיבות.

ד. וידוא כי הישיבה מסתיימת כנדרש, הפרוטוקולים נחתמים ונשמרים, וקיים תיעוד מלא של הישיבה.

ה. חתימה על החלטות הוועדה.

ו. ניתוב שוטף של המטלות של הוועדה המקומית.

ז. ריכוז ומעקב אחר הטיפול בציבור ובפניותיו.

ח. ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות יושב הראש ומהנדס הוועדה.

.2 פרסומי הוועדה והודעותיה

א. פרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק ובתקנות.

ב. וידוא שוטף כי אתר האינטרנט של הוועדה המקומית מעודכן ושירותי, בהתאם לדרישות החוק והתקנות, וצרכי הציבור המקומי.

ג. משלוח ההודעות ופרסומי הוועדה הנדרשים על פי חוק.

כפיפות ארגונית:

למהנדסת הרשות המקומית.

דרישות  התפקיד:

בעל תואר אקדמי שנרכש –במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

אקדמיים בחוץ לארץ.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

או

הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, ה'תשע"ג – 2012 .

או

בעל תעודת 12 שנות לימוד.

קורסים והכשרות מקצועיות:

לא נדרש. תינתן עדיפות לבוגרי הכשת מנהלי וועדות מקומיות בחסות מינהל התכנון.

שפות:

עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב:

היכרות עם תוכנות ה- OFFICE ומערכות ניהול וועדה.

ניסיון ניהולי:

לא נדרש.

 ניסיון  מקצועי:

בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה כלשהי.

הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

טכנאי מוסמך – 6 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

בעל 12 שנות לימוד – 8 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • ניהול תהליכים ארוכי טווח
  • ארגון מידע וסדר
  • יסודיות

דרוג  ודרגה: דרוג בהתאם להשכלת המועמד ובכפוף להגשת תעודות ומסמכים בהתאם -> מתח דרגות 8-12/38-42

היקף  מישרה: 100%  משרה.

ת .פרסום  המכרז:

בקשות למכרז  יש להגיש  לכתובת יצחק שדה 18, אזור

ליורם אורבך מנכ"ל המועצה למייל orbuchy@azor.muni.il / 03-6534516

מיום | 12.4.2022 עד יום ה 1.5.2022 בשעה 12:00 בצרוף  קורות  חיים,   צלום  ת.ז.   ותעודות  בהתאם.

 

יורם אורבך

מנכ"ל המועצה

 

*  תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.

* תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.