מכרז פנימי / פומבי מס' 23/22 – קצין ביקור סדיר

סוג מכרז
מכרז כ"א פנימי / פומבי
סטטוס מכרז
פתוח
תאריך פרסום
2022-07-27 11:50
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-08-15 12:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור

מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: קצין ביקור סדיר

מכרז פנימי/פומבי מס' 23/22

 

היקף המשרה: 100% משרה.

כפיפות ארגונית: מנהל/ת מחלקת חינוך.

כפיפות פדגוגית: למפקח על הביקור הסדיר במחוז.

דרוג: עובדי חינוך ונוער

דרגה: בהתאם להכשרה אקדמאית – בעלי תואר B.A לפחות.

תיאור התפקיד: עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.

עיקרי התפקיד:

 1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
  • א. איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה שלא בוצע עבורם רישום למוסד חינוכי.
  • ב. יצירת קשר עם משפחות הילדים שנרשמו אך לא הופיעו לביה"ס.
  • ג. ייזום ופתיחת הליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 בתיאום עם הלשכה המשפטית של רשות החינוך המקומית.
  • ד. מעקב אחר התנהלות התיקים המשפטיים, השתתפות בדיוני בית משפט ומתן חוות דעת בהליך פלילי המתנהל נגד הורי ילד/נער שלא למד בבית הספר באופן סדיר (סעיף 4(ב( לחוק לימוד חובה).
  • ה. פניה לכל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים.
  • ו. השתתפות בהליך קליטה, של תלמיד בשל הרחקה או העברה של תלמיד או שיבוץ תלמיד בעקבות הליך הרחקה או העברה.
 2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
  • א. איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה לרבות באמצעות הצלבת רשימות רישום מול הגעה בביה"ס וקיום סיורים באתרים מועדים לילדים משוטטים.
  • ב. איפיון וזיהוי המקור לנשירה על מנת להפנות לטיפול הגופים הרלוונטיים.
  • ג. קיום פגישות עם הורים ותלמידים בסכנת נשירה או נושרים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קציני מבחן, מורים ומנהלי בתי ספר וכד').
  • ד. מעקב, בקרה, תיעוד בקבסנט ודיווח למפקח למניעת נשירה במשרד החינוך על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של תלמיד שהוגדר בסכנת נשירה.
  • ה. ייזום ויישום תכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה ומעקב אחר יישומה.
  • ו. טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים ובתיאום עם אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון.
  • ז. השתתפות בצוות בין-מקצועי לדיון בתלמידים מאתגרים שבסכנת נשירה במטרה לאתר דרכים למניעת הנשירה או למצוא עבורם חלופות לימודיות.
  • ח. מעקב ו/או השתתפות בוועדות השמה הדנות בתלמידים מאתגרים בסכנת נשירה המטופלים ע"י הקבסי"ם.
 3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
  • א. איתור נתונים אודות היעדרות של תלמידים מבתי הספר.
  • ב. הצלבת המידע אודות היעדרות עם מידע רלוונטי מהגורמים השונים ברשות ובמשרד החינוך.
  • ג. גיבוש תכניות ביקורים חודשיות בבתי הספר, בתיאום עם מנהלי בתי ספר.
  • ד. עריכת ביקורים בבתי הספר לשם מעקב אחר נוכחות התלמידים בתיאום עם מנהלי בתי ספר.
  • ה. קיום קשרי עבודה עם המפקח והמדריכים למניעת נשירה.
  • ו. קיום קשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד – הקב"ס כמתכלל מקרה (casemanager) נמצא בקשר שוטף עם הגורמים הבאים: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קציני מבחן, עובדי קידום נוער ועוד, לקביעת ותיאום דרכי ההתערבות ולחלוקת התפקידים.
  • ז. השתתפות בישיבות של המוסד החינוכי ושל רשות החינוך המקומית )ועדה בין מקצועית מוסדית וועדת התמדה רשותית(.
 4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
  • א. ריכוז דיווחים על מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
  • ב. מעקב אחר קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת ברשות למסגרת מחוץ לרשות.
  • ג. תיאום וקשר עם קצין הביקור הסדיר ברשות חינוך מקומית אחרת במקרים שמדובר בתלמיד הלומד במוסד אך מתגורר בפועל ברשות האחרת.
  • ד. קיום מפגשים קבועים בין המחנכים, ההורים והתלמיד.
  • ה. התאמת חלופות חינוכיות אפשריות לתלמיד.
  • ו. מעקב אחר תלמידים שלא נמצאו להן מסגרות חלופיות לאחר החלטת ועדת ההשמה/ועדת התמדה.
  • ז. ייצוג הצרכים של התלמיד בתהליך המעבר.
  • ח. מעקב אחר תלמידים משובצים במוסדות חינוך במעמד פטור ובמוסדות חינוך תרבותיים- ייחודיים.
 5. פעולות הקב"ס בשעת חירום.
  • א. השתתפות בשלב היערכות לחירום של מכלול החינוך רשותי – נהלים, תרגילים ואימונים.
  • ב. השתתפות במכלול החינוך / צוותים עירוניים בשעת חירום.
  • ג. יסייע למנהל מכלול חינוך בשעת חירום בכל תחום מצבת התלמידים ואיתור תלמידים נעדרים בזמן חירום.
 6. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
  • א. הפצת איגרת מידע בנושא הביקור הסדיר ודרכי פעולה בתחילת כל שנה לבתי הספר.
  • ב. השתתפות בישיבות ההערכות בתחילת השנה והצגה בפני המנהל וצוות ביה"ס את "חוק לימוד חובה" ואת נהלי העבודה עימו בשיתוף המפקח על מניעת נשירה.
  • ג. השתתפות בוועדות התמדה והכוון לצורך מעקב אחר שיבוצם של כל התלמידים פעמיים בשנה: במהלך חודש נובמבר ולא יאוחר מסוף מרץ של כל שנת לימודים.
  • ד. מתן חוות דעת בישיבות וועדות מקצועיות השונות בקהילה ודיווח אודות התלמידים שבטיפולו. ה.הנגשת המידע הרלוונטי, זכויות וחובות למנהלי בתי הספר ולהורים.
  • ה. השתתפות בהכשרות והשתלמויות – הקב"ס נדרש להשתתף באופן שוטף בהכשרות ובהשתלמויות הנוגעות לתחום עיסוקם הרחב של הרשות ושל משרד החינוך. הקב"ס נדרש להיפגש על פי הצורך עם ממונים לביקור סדיר והמנחים המחוזיים של המשרד.

דרישות התפקיד:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

בעל תעודת הוראה.

 

 

ניסיון מקצועי :

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות.

עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת )מגילאי חוק לימוד חובה)במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

ניסיון ניהולי: לא נדרש

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:

 • עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

יישומי מחשב: יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה-OFFICE

רישיו נהיגה: בתוקף

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
 • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 18-3 ,חינוך מיוחד עד גיל 21(.

קורסים והכשרות מקצועיות: יתרון להכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון.

שפות: בהתאם לצורך.

הגשת מועמדות עם מסמכים למייל: orbuchy@azor.muni.il עד 15.08.22 בשעה 12:00

 • תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.
 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.