מכרזים לקבלת שירותים

מכרז פומבי 8/2022 - לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח עירוני
מכרז פומבי 7/2022 - לביצוע עבודות בניה ושיפוץ במבני ציבור ובמוס"ח
מכרז פומבי מס' 6/2022 - לשדרוג תאורת מגרש הכדורגל
מכרז פומבי מס' 5/2022 - הזמנה להציע הצעות לשיפוץ מרכז הפעלה
מכרז פומבי 01/2022 - לביצוע עבודות: פרק א' - פינוי פסולת מעורבת ו/או פרק ב' - פינוי פסולת גושית (גזם וגרוטאות) במועצה
מכרז פומבי 3/2022 למערכת גאוגרפית וקליטה גרפית של יעודי קרקע
מכרז פומבי 4/2022 למערכת לניהול ועדה, אתר אינטרנט ופרויקט יעודי קרקע
מכרז פומבי מס' 7-21 - למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או שירותים לטיפול בפסולת נייר בתחומה המוניציפלי של המועצה המקומית אזור
מכרז פומבי מס' 6/2021 להפעלת מערך חניה עירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחום המועצה המקומית אזור
מכרז ליסינג - בחירה במשכל
מס' 03/2020 למתן שירותי מחשוב, תקשורת וטלפוניה במועצה
מס' 06/2019 - למתן שרותי מדידה ושומה, סקר עבירות בנייה, גביה ואכיפה, והפעלת מוקד לבירורים ותשלומים
מס' 09/2019 ביטוח רכוש וחבויות
פניה לקבלת הצעות לקבלת יעוץ משפטי חיצוני קבוע
פאושלי מס' 5/2019
מס' 04/2019
03-19
01-19
מכרז מס' 2-19
מכרז רחוב זבוטינסקי
מספר 18/ 5 לביצוע עבודות שיפוץ אולם הספורט ביה"ס השבעה, אזור
מכרז שיפוץ מקווה נשים באזור
19/2016 שרותי איסוף אשפה
מכרז לדים ספק יחיד 08.01.2017
מס' 08/16 מסמכים להגשת הצעה והוראות למשתתפים
מס' 06/06/16 אספקה והתקנה של מזגנים
מס' 04/16 לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למחשבי המועצה